WALKofPEACE


Naslov projekta / Project title: Trajnostni razvoj dediščine prve svetovne vojne med Alpami in Jadranom / The sustainable development of first world war heritage between the Alps and the Adriatic

Kratica / Acronym: WALKofPEACE

Program / Programme:
Interreg V-A Italija - Slovenija 2014–2020

Vodilni partner / Lead partner: Posoški razvojni center

Partnerji v projektu / Project partners:
PP2: Dežela Veneto,
PP3: Ustanova "Fundacija Poti miru v Posočju",
PP4: Razvojna agencija VEGAL iz Benetk,
PP5: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
PP6: Agencija za turizem Dežele Furlanije Julijske krajine (Promoturismo),
PP7: Mestna občina Nova Gorica,
PP8: Agencija za kulturno dediščino Dežele Furlanije Julijske krajine (ERPAC),
PP9: Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka,
PP10: Občina Ragogna

Trajanje projekta / Total project duration: 1. 11. 2018–30. 6. 2022

Vrednost projekta / Total project costs: 2.893.176 € (sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj / ERDF Funding: 2.459.199,59 €)

Spletna stran programa / Web Page: www.ita-slo.eu/sl/walkofpeace


Opis projekta: 
Posebnost programskega območja, ki vključuje statistične regije Primorsko-notranjsko, Osrednjeslovensko, Gorenjsko, Obalno-kraško in Goriško ter pokrajine Videm, Gorica, Trst, Pordenone in Benetke, je prisotnost dediščine prve svetovne vojne. Dediščina ima izjemen zgodovinski pomen, ki pa je mestoma slabo ohranjena, njen potencial za razvoj turizma pa še ni ustrezno izkoriščen. Projekt WALKofPEACE bo prispeval k spremembi obstoječega stanja s skupnimi čezmejnimi aktivnostmi za dolgoročno ohranjanje dediščine prve svetovne vojne ter krepitev njene uporabe za razvoj trajnostnega kulturnega turizma. Izvedene bodo študijske aktivnosti, pripravljene nove razstave, kulturni in spominski dogodki za krepitev splošnega znanja in ozaveščenosti o dediščini prve svetovne vojne. Organizirane bodo aktivnosti usmerjenega izobraževanja in mreženja za turistične vodnike, ponudnike, organizacije in druge deležnike, namenjene spodbujanju razvoja nove turistične ponudbe. Za okrepitev skupne promocije in trženja dediščine prve svetovne vojne bo uvedena krovna destinacijska znamka Pot miru (»Walk of Peace«) s smernicami za trženje, spletna stran in druga promocijska gradiva. Nadgrajene in urejene bodo zgodovinske poti, informacijske točke in središča z inovativnimi in interaktivnimi predstavitvami dediščine. Naložbe male vrednosti bodo namenjene ohranjanju dediščine prve svetovne vojne izjemnega pomena.

Project description:
The peculiarity of the programme area is the presence of WW1 heritage, of extraordinary historical significance, sometimes poorly preserved, with untapped potential for tourism development. The project will contribute to transforming the current situation through shared cross-border activities aimed at the long-term conservation of WW1 heritage and increasing its use in view of the development of sustainable cultural tourism. Studies, exhibitions, cultural and commemorative events will be carried out to strengthen the general knowledge and awareness of WW1 heritage. Targeted training and networking activities for tour operators, organisations and other stakeholders will be carried out to encourage the development of the new tourism offer. To strengthen the joint promotion and marketing of WW1 heritage, a main Peace Trail brand with marketing guidelines, a website and other dissemination material will be introduced. New thematic routes, info-points and centres with interactive and innovative heritage presentations will be updated and organised. Small scale investments will be aimed at preserving WW1's extraordinarily valuable heritage.

Newsletter:
Newsletter št. 5


Dodatne informacije / More informations:
Simon Škvor, vodja projekta, telefon: 05/ 38-41-500, e-pošta: #EM#73686f6c6a2b756c7e66784b7c7f6d216378#EM#


Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa INTERREG V-A Italija - Slovenija. / The project is co-financed by the European Regional Development Fund through the INTERREG V-A Italy - Slovenia program.