Regionalni razvojni program Severne Primorske


Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 20212027


Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije je dne 21. 6. 2022 na svoji 3. redni seji sprejel Regionalni razvojni programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije za obdobje 2021–2027.

Končni osnutek Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije za obdobje 2021-2027


Končni osnutek RRP je v maju 2022 prejel pozitivno mnenje s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o skladnosti z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter razvojnimi politikami državnih organov. Kot je zapisano v Zakonou o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, mora dokument sprejeti Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije. Svet bo RRP obravnaval na 3. redni seji, dne 21. 6. 2022.Osnutek Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021–2027


Dopolnjen osnutek Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije smo 1. marca 2022 na podlagi prejetih pripomb s strani resornih ministrstev posredovali na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Osnutek se bo še dopolnjeval.

Osnutek Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021–2027


Osnutek Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021–2027 je bil konec oktobra 2021 poslan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Posamezna ministrstva bodo na prejeti osnutek podala pripombe oziroma mnenje.

Osnutek Strateškega dela Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021–2027


Osnutek Strateškega dela Regionalnega razvojnega programa (Goriške) razvojne regije 2021–2027 je bil decembra 2019 poslan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Osnutek se bo še dopolnjeval ter usklajeval s strateškimi dokumenti na državni ravni.
Sprejem sklepa Razvojnega sveta regije o začetku priprave Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške) razvojne regije


Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije je na svoji 20. seji, dne 13. 9. 2018, sprejel sklep o začetku priprave Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske ( Goriške) razvojne regije za obdobje 2021 - 2027. Poleg je sprejel tudi Program priprave RRP.

Razvojni svet Severne Primorske (Goriške) razvojne regije je dne 13. 9. 2018 sprejel dopolnitev Programa priprave RRP.

___________________________________________


Sprejem in potrditev Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014–2020


Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podalo pozitivno mnenje k Regionalnemu razvojnemu programu Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020 (v nadaljevanju RRP) v januarju 2015. Skladno z zakonom o spodbujanju regionalnega razvoja mora RRP sprejeti Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, njegovo odločitev  pa nato potrdi še Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije.


RRP je bil tako sprejet in potrjen na sejah Razvojnega sveta regije in Sveta regije, ki sta potekali 17. marca 2015 v Novi Gorici.

Ministrstvo potrdilo skladnost regionalnega razvojnega programa


Januarja 2015 je Posoški razvojni center na Ministrstvo za regionalni razvoj in tehnologijo (MGRT) poslal Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014–2020 (RRP) v formalno usklajevanje. 
Ministrstvo je 26. februarja 2015 nato izdalo pozitivno mnenje, kar je osnova za njegovo potrditev na Razvojnem svetu Severno Primorske (Goriške razvojne) regije. 
Seja omenjenega sveta bo predvidoma v marcu.

Mnenje ministrstva o skladnosti RRP si lahko ogledate tukaj.


Osnutek Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 20142020


Delovni osnutek Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije (v nadaljevanju RRP) je bil konec marca 2014 poslan na MGRT. V začetku meseca maja smo s strani skrbnika regije gospoda Janeza Topolška prejeli priporočila za dopolnitev osnutka RRP, kasneje so svoje pripombe in priporočila poslala še resorna ministrstva. V regiji smo delovni osnutek RRP smiselno dopolnili skladno z vsemi prejetimi priporočili. Istočasno smo z različnimi nosilci sodelovali pri dopolnjevanju, usklajevanju in pripravi dodatnih regijskih projektov. Delovni osnutek RRP smo smiselno uskladili tudi z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva 2014–2016 za našo regijo.

Pri pripravi RRP smo smiselno upoštevali tudi zadnjo delovno različico Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, s tem, da RRP zajema regijske potrebe po posameznih področjih, ki pa ne bodo v celoti financirane iz kohezijske politike. V začetku julija smo organizirali delavnico odborov Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške razvojne) regije, na kateri je potekala razprava in potrditev regijske SWOT analize ter prioritet, ukrepov in aktivnosti. Delavnice so oblikovale tudi izhodišča za dopolnitev ključnih projektov v RRP. Tako dopolnjeno gradivo je bilo v začetku septembra ponovno poslano v pregled in dopolnitev članom odborov RSR; v tem sklopu so bile k dopolnitvi osnutka RRP posebej pozvane tudi občine.

V ponedeljek, 26. januarja 2015, smo osnutek RRP poslali na MGRT v formalno usklajevanje. Ministrstvo mora izdati mnenje o skladnosti RRP v roku 45 koledarskih dni. Po prejemu mnenja s strani MGRT bomo RRP poslali v potrditev Razvojnemu svetu regije.


Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014-2020.pdf

Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov - Poglavje 17.pdf

Priloga 3 - Statistične preglednice.pdfPriprava Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 20142020


Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške razvojne) regije je v pripravi.

 V povezavi s pripravo RRP so ključni naslednji dogodki:

- V maju 2013 je potekala prva delavnica odborov Razvojnega sveta regije v zvezi s pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2014–2020. Na delavnici so bili prisotni tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vsebina delavnice pa se je nanašala na proces priprave ter vsebine strateških in programskih dokumentov za črpanje evropskih sredstev v programskem obdobju 2014–2020. 

- V aprilu 2014 je bil osnutek RRP poslan v usklajevanje na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter druge pristojne resorje.

- V juliju 2014 je v Novi Gorici potekala druga delavnica odborov Razvojnega sveta regije v zvezi s pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014–2020. Po skupni predstavitvi tekočih aktivnosti ter nadaljnjega dela pri pripravi RRP so bili prisotni razvrščeni v pet skupin (Odbor za človeške vire, Odbor za gospodarstvo, Odbor za turizem, Odbor za podeželje in Odbor za okolje in prostor). Delo po odborih pod vodstvom koordinatorjev za posamezno področje se je nanašalo predvsem na pregled in potrditev razvojnih prioritet, ukrepov in aktivnosti opredeljenih v RRP. Koordinatorji pa so prisotnim po posameznih odborih predstavili tudi ključne projekte opredeljene znotraj posameznih aktivnosti.

Na podlagi prejetih priporočil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter drugih pristojnih resorjev bo osnutek RRP predvidoma poslan v formalno potrditev na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo konec septembra 2014.

Načrt priprave RRP_sept_2012.doc

 

Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške statistične regije) 20072013

Strateški del.doc

Programski del.doc

Seznam projektov.doc

Priloga 3: Regija v številkah.doc

Priloga 4, Zbirna tabela indikativnih financnih prioritet, programov in ukrepov.xls

Povzetek RRP Severne Primorske 2007-2013.pdf

Izvedbeni načrti RRP


Sklep Sveta regije o potrditvi z mnenjem SVRL usklajenih 1. dopolnitev IN RRP 2010-2012.pdf

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2010-2012 (Prioritetni regionalni projekti predvideni za prijavo JP RRP).pdf

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije) za obdobje 2010-2012.pdf

Projektni predlog izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Goriške statistične regije (obrazec).doc

Seznanitev članov odborov za pripravo in izvajanje RRP s pripravo 1. dopolnitev Izvedbenega načrta RRP 2010-12.doc

Izvedbeni načrt RRP Severne Primorske za obdobje 2010-2012.doc

Priloga 1: Lista operacij 5. JR-RR-RRP
Priloga 2: Podroben opis projektov (pdf)


Izvedbeni načrt RRP 2007-2009.doc

Dopolnjen Izvedbeni načrt RRP 2007-2009.doc