RRP 2021–2027 obsega območje Goriške razvojne regije na nivoju klasifikacije teritorialnih enot NUTS 3 in vključuje 13 občin.

Regionalni razvojni program Severne Primorske (Goriške) razvojne regije 2021–2022 (RRP) je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki na podlagi analize razvojne regije, določa njene prioritete, ukrepe in aktivnosti ter finančno ovrednotene projekte. RRP 2021–2027 obsega območje Goriške razvojne regije na nivoju klasifikacije teritorialnih enot NUTS 3 in vključuje 13 občin: občino Ajdovščina, občino Bovec, občino Brda, občino Cerkno, občino Idrija, občino Kanal ob Soči, občino Kobarid, občino Miren-Kostanjevica, Mestno občino Nova Gorica, občino Renče-Vogrsko, občino Šempeter-Vrtojba, občino Tolmin in občino Vipava.

RRP je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir, razvojno vizijo, cilje ter prioritete regije in na podlagi tega določitev razvojne specializacije regije. Programski del pa vsebuje projekte za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določa sistem spremljanja, vrednotenja ter organiziranosti RRP.

Cilj RRP je, da se z vključevanjem vseh deležnikov v regiji oblikujejo in uskladijo razvojni cilji na področju gospodarskega, socialnega, izobraževalnega, prostorskega in okoljskega, infrastrukturnega in kulturnega razvoja v regiji, določijo prioritete, ukrepi in aktivnosti ter prioritetni regijski projekti. Pri tem je izjemnega pomena sodelovanje med organi regije, in sicer Svetom Severne Primorske (Goriške) razvojne regije, Razvojnim svetom Severne Primorske (Goriške) razvojne regije in Odbori Razvojnega sveta regije.

Proces izdelave RRP je potekal od septembra 2018. Strokovno in administrativno pomoč so opravljali koordinatorji vsebinskih področij iz štirih razvojnih agencij v regiji: Posoškega razvojnega centra, RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, RRA ROD Ajdovščina in Idrijsko Cerkljanske razvojne agencije d.o.o. Idrija.

Na podlagi opravljene analize je v RRP oblikovanih 5 prioritet in 24 ukrepov ter nato še posamezne aktivnosti za izvajanje RRP. Znotraj vsakega ukrepa so opredeljeni projektni predlogi, in sicer večinoma v dveh sklopih:

  • regijski projekti ter
  • projekti regijskega pomena, ki se izvajajo v posameznih občinah.

Finančna vrednost izraženi razvojnih potreb regije (na ravni projektnih predlogov in projektnih idej) je približno 1.279.989.690,00 evrov, pri čemer niso upoštevane vrednosti državnih projektov.

RRP je maja letos pridobil pozitivno mnenje s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o njegovi skladnosti z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvojnimi politikami posameznih resorjev Republike Slovenije.

Projekti

Regija za ljudi

Zelena regija