Konstitutivna seja Sveta javnega zavoda Posoški razvojni center

15. 11. 2023

V torek, 14. novembra, je potekala 1. konstitutivna seja Sveta javnega zavoda Posoški razvojni center, na kateri so med drugim izvolili predsednika in namestnika predsednika sveta.

Svet javnega zavoda šteje 9 članov: enega člana je imenovala Občina Bovec, enega člana Občina Kobarid, tri člane Občina Tolmin, enega člana smo izvolili izmed sebe delavci javnega zavoda, trije člani sveta pa so predstavniki zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov storitev javnega zavoda. Slednje so imenovale občine ustanoviteljice tako, da je vsaka imenovala po enega. Mandat članov sveta javnega zavoda traja štiri leta.

Novi člani Sveta zavoda so:

  • Edi Melinc, predsednik
  • Kristina Došen, namestnica predsednika
  • Aleš Kavčič
  • Nežika Kavčič
  • Peter Kavčič
  • Sara Komac
  • Rajko Leban
  • Mateja Skok Kavs
  • Gašper Sovdat

Svetniki so se seznanili z delom Posoškega razvojnega centra v letošnjem letu. Obravnavali in sprejeli so poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta OE ljudske univerze za šolsko leto 2022/2023 ter njen letni delovni načrt za šolsko leto 2023/2024. Sprejeli so tudi sklep o imenovanju komisije za kakovost.