Naslov projekta: Čezmejno celostno prometno načrtovanje in intermodalne storitve potniškega prometa
Program: Interreg V-A Slovenija - Italija 2014–2020

Vodilni partner: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale infrastrutture e territorio – Servizio trasporto pubblico regionale e locale (Italija)
Ostali partnerji v projektu: Università Cà Foscari Venezia – Dipartimento di Management (Italija), Veneto Strade SpA – Servizio Relazioni pubbliche, Infomobilità, Finanziamenti comunitari e rapporti con enti (Italija), Urbanistični inštitut Republike Slovenije (Slovenija), Regionalni razvojni center Koper (Slovenija), Posoški razvojni center (Slovenija), Občina Ilirska Bistrica (Slovenija), GECT Euregio »Senza Confini« (Italija).
Trajanje projekta: 1. 9. 2018–28. 2. 2022
Vrednost projekta: 4.117.387,76 EUR (Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 85 odstotkov)
Spletna stran: http://new.ita-slo.eu/sl/crossmoby

Strateški projekt CROSSMOBY je naslavljal izboljšanje praks načrtovanja trajnostne mobilnosti v celotni čezmejni regiji z namenom vzpostavitve novih čezmejnih transportnih storitev. Projektni pristop je temeljil na intenzivnem institucionalnem sodelovanju ter na novem pristopu k načrtovanju mobilnosti, na regijskem nivoju pa zlasti na načrtovanju novih čezmejnih potniških storitev (železniških in avtobusnih).

V projektu je bila izdelana analiza, ki vključuje splošen pregled in kartiranje multimodalnega transportnega sistema. Podprta je s stalnim posodabljanjem podatkovnega sistema, ki je bil razvit v okviru projekta. Na osnovi rezultatov je bil pripravljen akcijski načrt, katerega cilj je bila opredelitev prednostnih nalog in ukrepov. Ustanovljena je bila tudi platforma/forum interesnih skupin, ki vključuje partnerje projekta in pomembne zunanje udeležence z namenom spodbujanja čezmejnega dialoga o strateškem razvoju.

V segmentu načrtovanja mobilnosti se je projekt osredotočal na spodbujanje koordinacije in posodobitev obstoječih lokalnih in regionalnih praks celostnega prometnega načrtovanja ter na ustvarjanje pogojev za razvoj in izvedbo različnih korakov priprave CPS na izbranih pilotnih območjih. Metodologija priprave CPS je bila nadgrajena s preizkušanjem inovativnih pristopov izvajanja posameznih korakov, kot so razvoj skupne vizije, analiza stanja, razvoj ukrepov v skladu s predhodnimi koraki, načela institucionalnega in sektorskega sodelovanja na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju, vključevanje javnosti, spremljanje in vrednotenje, promocija trajnostne mobilnosti (kapitalizacija) ipd.

Inovativne rešitve, namenjene podpori razvoja čezmejnih potniških spodbud, so preizkušale konkretne ukrepe in na ta način konkretno podpirale uvedbo bolj trajnostnih rešitev potniškega pometa v območju programa. Vodilni partner je v ta namen lansiral novo storitev potniškega železniškega prometa (čezmejni vlak) na liniji Trst–Ljubljana.

Posoški razvojni center se je osredotočal predvsem na območje Julijskih Alp, pri čemer smo z usklajevanjem različnih sektorjev (promet - turizem - okolje) in nivojev pristopili k celoviti obravnavi omenjenega območja v okviru sistema trajnostne mobilnosti turistov ter domačinov in v okviru štirih pilotnih aktivnosti preizkušali različne oblike storitev (predvsem) javnega prevoza.

Multimedijsko predstavitev projekta si lahko ogledate TUKAJ.


Rezultati

Pilotna aktivnost 1: Julijske Alpe – pustim se zapeljati: čezmejne avtobusne linije, ki so povezale  Posočje s Trbižem in Kranjsko Goro ter s Čedadom:

 • Čezmejna linija Most na Soči–Bovec–Trbiž–Kranjska Gora (poletna sezona 2019, 2020, 2021)
 • Čezmejna linija Tolmin–Kobarid–Čedad (poletna sezona 2021)
   

Pilotna aktivnost 2: Spodbujanje trajnostne mobilnosti v dolini Soče; podpora sezonskim shuttle in hop on hop off prevozom v dolini Soče, demonstracijsko-izobraževalna kampanja e-mobilnosti. Rezultati:

 • Hop on Hop off Kobarid (sezona 2020)
 • Podpora Festivalu pohodništva (sezona 2019)
 • Dan umirjanja prometa v alpskih dolinah (2020)
 • Sistem sezonskih prevozov v dolini Soče: Hop on Hop off Bovec in Shuttle bus Mangart, Hop on Hop off Kobarid, Hop on Hop off Tolmin (sezona 2021)
 • Enoletni najem e-V za poslovne namene PRC (november 2020–oktober 2021)
 • Tromesečna testna akcija izposoje e-V za prebivalce (julij, avgust, september 2021)
 • Testiranje primernosti električnega skiroja za uporabo v poslovne namene (trajnostne rešitve mikromobilnosti na primeru Tolmina)
   

Pilotna aktivnost 3: Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp:

 • Vzpostavljena platforma deležnikov (širša in ožja delovna skupina)
 • Izpeljan proces priprave (delavnice, izvedena raziskava med občinami o stanju in načrtih na področju urejanja prometa in poglobljeni intervjuji s ključnimi deležniki)
 • Dokument Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp
 • Predstavitev in potrditev na Svetih regije Goriške in Gorenjske razvojne regije
   

Revitalizacija Bohinjske proge.
Rezultati:

 • Ustanovitev Konzorcija za Bohinjsko progo (1. skupščina članov Konzorcija)
 • Strokovni posvet na temo manjkajoče železniške povezave med Gorico (I) in Novo Gorico (september 2020)
 • Socio-ekonomska študija, ki Bohinjsko progo umešča v območje tromeje in valorizira pomen turizma kot sinergijskega elementa mobilnosti občanov
 • Urbanistična študija multimodalne točke Železniška postaja Most na Soči
 • Likovno-tehniški natečaj na temo urejanja prostora ob železniški postaji Most na Soči za osnovnošolce (OŠ Most na Soči)
 • Aktivnosti za vzpostavitev čezmejne potniške povezave Jesenice–Nova Gorica–Gorica (I) in razvoj novih čezmejnih produktov z italijanskim in avstrijskim omrežjem (na podlagi strokovnega posveta v septembru 2020 in številnih srečanj z odgovornimi)
 • Vzpostavitev stalnega posvetovalnega telesa za Bohinjsko progo (SŽ, MZI, DRSI, predstavniki konzorcija), ki skrbi tako za strateške kot operativne zadeve


 

Dodatne informacije:
Miro Kristan, telefon: 05 384 18 85, e-naslov: miro.kristan@prc.si


Projekt je sofinanciral Evropski sklad za regionalni razvoj prek programa INTERREG V-A Italija - Slovenija.

CROSSMOBY