Deficitarni poklici pod drobnogledom

Deficitarni poklici pod drobnogledom je projekt, za katerega je Posoški razvojni center konec leta 2004 pridobil sredstva na razpisu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS.

Projekt je nastal na podlagi ugotovitev, da se mladi v Sloveniji in Posočju premalo zanimajo za vpis v izobraževalne programe, ki izobražujejo za deficitarne poklice. Glede na sedanjo gospodarsko strukturo ter načrtovane razvojne usmeritve Posočja gre za poklice s področja kemije, strojništva in elektrotehnike.

Pomanjkanje kadrov, brezposelnost, odseljevanje ...

Posledice premajhnega vpisa mladih na omenjene izobraževalne programe je v Posočju čutiti na dveh ravneh:

 • podjetja nimajo ustreznega kadra za svoj sedanji in načrtovan razvoj,
 • mladi, ki končajo izobraževanje na družboslovnih in humanističnih usmeritvah, ne najdejo ustrezne zaposlitve.

Na lokalnem trgu dela prihaja do strukturnega neskladja med ponudbo in povpraševanjem. Mladi odhajajo, se zaposlujejo v drugih krajih, si tam ustvarjajo družine in tam zaživijo. Posočje demografsko slabi, kar se kaže v upadanju števila prebivalstva in njegovem staranju – po teh kazalcih je v slovenskem merilu Posočje na samem repu. Projekt Deficitarni poklici pod drobnogledom smiselno nadgrajuje ukrepe, ki jih na Posoškem razvojnem centru izvajamo v okviru razvojnega programa Soča 2006 (usmerjeni smo predvsem v štipendiranje in zaposlovanje kadrov s VII. stopnjo izobrazbe). S projektom smo nadgradili tudi druge aktivnosti, ki jih izvajamo za zaustavitev opisanih neugodnih trendov.

Cilji projekta

Posoški razvojni center si je v projektu zastavil naslednje cilje:

 • učencem zadnjih dveh razredov vseh petih osnovnih šol v Posočju približati tehniške poklice, ki so pri nas deficitarni,
 • gimnazijcem približati omenjene tehniške poklice in jih spodbuditi, da bi se v večji meri kot doslej odločali za študij le-teh na visokošolski oziroma univerzitetni ravni,
 • staršem osnovnošolcev in gimnazijcev nazorno predstaviti potrebe gospodarstva po deficitarnih poklicih, možnostih štipendiranja in zaposlitve,
 • širšo javnost v Posočju obveščati in osveščati o pomenu usmerjanja mladih v šolanje za deficitarne poklice,
 • predstaviti možnosti štipendiranja šolanja za omenjene poklice,
 • predstaviti možnosti zaposlovanja v podjetjih, ki bodo sodelovala v projektu,
 • krepiti povezanost gospodarstva s šolami.

Zgoraj navedeni cilji so prispevali tudi k uresničevanju dolgoročnih ciljev:

 • zagotoviti delodajalcem zadostno število ustrezno izobraženih tehniških kadrov,
 • postopno zmanjšati in odpraviti strukturna neskladja na trgu delovne sile v Posočju,
 • postopno zadrževati mlade v Posočju,
 • povezati zainteresirane socialne partnerje: gospodarske subjekte, obrtno zbornico, Zavod RS za zaposlovanje – Območno službo Nova Gorica, lokalne skupnosti in Posoški razvojni center v prizadevanjih za razvoj Posočja.

Deficitarci na videokasetah in DVD-jih

Za zagotovitev kadrov je treba pravočasno začeti z informiranjem mladih, in sicer vsaj v predzadnjem in zadnjem letu osnovne šole, ko se odločajo za izbor šole ter smeri, na kateri bodo nadaljevali šolanje. Da bi pritegniti mlade, smo v okviru projekta v posoških podjetjih posneli delo na delovnih mestih, kjer so potrebni kadri z izobrazbo kemijske, strojne in elektrotehnične smeri. Posneli smo tudi pouk na novogoriški srednji šoli, kjer se mladi izobražujejo za poklice s področja strojništva in elektrotehnike, ter na srednji kemijski šoli v Ljubljani. Tako se bodo mladi seznanili z delovnimi okolji, kjer bodo opravljali svoj poklic, in šolo, kjer se bodo zanj izobraževali.

V okviru projekta je bil izdelan tudi plakat, ki promovira deficitarne poklice po srednji in osnovnih šolah ter v podpornih institucijah.

Delavnice in predstavitve poklicev

V okviru projekta smo učence zadnjih dveh razredov vseh petih osnovnih šol v Posočju, ki se zanimajo za poklic strojnika oziroma elektrotehnika, odpeljali na delavnico v novogoriški Tehniški šolski center. Na delavnicah so jim profesorji in dijaki predstavili pouk. Fantje so si ogledali, kaj počnejo pri praktičnem pouku, in se tudi sami preizkusili.

Tolminski gimnazijci so obiskali dve posoški podjetji, kjer so jim predstavili, kako v praksi poteka delo kemika, strojnika oziroma elektrotehnika.

Deficitarni poklici pod drobnogledom Deficitarni poklici pod drobnogledom Deficitarni poklici pod drobnogledom Deficitarni poklici pod drobnogledom