Naslov projekta/Project title: Goriški vrtovi / Goriška gardens

Akronim/Acronym: OGV

Slogan: Iz goriških vrtov na vašo mizo/Dall'orto direttamente mento sulla tavola

Vodilni partner/Lead Partner: Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia (Italija/Italy)

Ostali partnerji v projektu/Project partners: Cooperativa Sociale Arcobaleno SC – Onlus (Italija/Italy), Evectors software di Monica Loredan & C. SNC (Italija / Italy), Famiglia cooperativa Soc. Coop. (Italija/Italy), Confederazione Italiana agricoltori di Gorizia (Italija/Italy), Confagricoltura Gorizia e Trieste (Italija/Italy), Ustanova fundacija BIT Planota (Slovenija/Slovenia), Posoški razvojni center (Slovenija/Slovenia), RRA Severne Primorske (Slovenija/Slovenia), Regijska razvojna agencija d.o.o. (Slovenija/Slovenia), Vinska klet ”Goriška brda” z.o.o. (Slovenija / Slovenia), Univerza v Ljubljani (Slovenija/Slovenia), Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovenija/Slovenia), Območna služba Nova Gorica (Slovenija/Slovenia)

Trajanje projekta/Total project duration: 1. 10. 2012–30. 4. 2015

Vrednost projekta/Total project costs: 495.900 €; Evropski sklad za regionalni razvoj bo sofinanciral 85 % projektne vrednosti, 10 % je nacionalnih in 5 % lastnih sredstev / EU contribution 85 %

Glavni cilj: povečanje konkurenčnosti na čezmejnem območju s pomočjo vzpostavitve skupnega trga kmetijskih pridelkov in izdelkov ter skupne dobave blaga in storitev

Uradna spletna stran projekta/Official website of the project: www.ortigoriziani.eu

Opis projekta:

Namen projekta Goriški vrtovi je razviti trajnosten trg kakovostnih lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov v obmejnem območju Gorške statistične regije, pokrajine Gorica in pokrajine Videm (približno 68.000 prebivalcev). Oskrbo območja z lokalno pridelano hrano bomo zagotovili z vzpostavitvijo poslovnega sodelovanje med lokalnimi proizvajalci iz obeh strani meje (majhni proizvajalci kmetijskih pridelkov in izdelkov) in socialnem podjetjem (zadrugo), ki bo vzpostavila različne tržne poti za te produkte.
Projekt Goriški vrtovi je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013.
Posebni cilji:

  • Razviti skupno čezmejno trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov znotraj radija 70 do 100 km, kar bo povečalo kakovost pridelkov in izdelkov na trgu, spodbudilo lokalno ekonomijo in pripomoglo k ohranjanju okolja (zmanjšanje emisij CO2, embalaže …);
  • Povezati proizvode lokalnih proizvajalcev kmetijskih pridelkov in izdelkov na obeh straneh meje pod skupno blagovno znamko; vzpostaviti skupno trženje in promocijo.
  • Skupen razvoj informacijskih tehnologij – e-trgovina s čimer se spodbuja pristop lokalne ekonomije (0 km). Proizvajalci bodo svoje kmetijske pridelke in izdelke ponudili trgu v realnem času, kupci pa bodo sveže izdelke kupili v lokalni prodajni točki ali naročili njihovo dostavo na dom;
  • Ustvariti nova delovna mesta skladno s cilji Lizbonske strategije; S spodbujanjem kupovanja lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov bomo podprli delovanje in razvoj malih lokalnih kmetijskih pridelovalcev hrane in posledično ustvarjanje novih delovnih mest; nova delovna mesta bodo ustvarjena tudi v skupni prodajni točki, pri tem pa bo posebna pozornost posvečena zaposlovanju ogroženih skupin aktivnega prebivalstva in poklicnemu usposabljanju.

Project description:

The objective of the Goriška gardens Project is to develop sustainable market of quality local agriculture products in the states border area of Statistical Region of Goriška, Province of Gorizia and Province of Udine (about 68,000 residents). The business cooperation between local producers from both sides of the state’s border (small agricultures crops and products producers) and social enterprise (cooperative), that will establish different marketing channels for their products, will result in the locally grown food supply system of the region.
Goriška gardens Project is co-founded by the Cross-border Co-operation Programme Italy-Slovenia 2007-2013.
Special objectives of the project:

  • To develop a common cross-border marketing system of agricultural crops and products within a radius of 70 to 100 km, which will result in higher quality of crops and products on the market, boosting of the local economy and will contribute to the environment preservation (reduction of CO2 emissions, packaging ...);
  • To connect products of local agricultural crops and products producers on both sides of the border under a common brand; to establish joint marketing and promotion.
  • Joint development of information technologies – e-commerce in order to promote the local economy approach (0 km). Producers will deliver their agricultural crops and products on the market in real-time which will enable buyers to buy fresh products in the local point of sale or order them through door to door delivery service;
  • To create new jobs in line with the objectives of the Lisbon strategy; by promotion of purchase of local agricultural crops and products we will support the operation and development of small local growers and producers, consequently, creation of new employments; new jobs will also be created in the common point of sale, while special attention will be given to employment of vulnerable employment groups and to vocational trainings.


Dodatne informacije/Information:

Posoški razvojni center, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin:

Peter Domevšček, telefon: +386-(0)5/38-41-508, +386-(0)31-409-012, e-pošta: peter.domevscek@prc.si

Greta Černilogar, telefon: +386-(0)5/38-41-507, +386-(0)31-345-868, e-pošta: greta.cernilogar@prc.si

Goriški vrtovi