Akronim: GozdNega
Prijavitelj: Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp
Projektni partnerji: Združenje gozdarskih društev Slovenije – sekcija Prosilva, Javni zavod Triglavski narodni park, Posoški razvojni center
Začetek in zaključek projekta: 1. 1. 2020–23. 12. 2020
Upravičeni stroški: 24.210 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost sredstev: 20.310,20 EUR


Projekt je bil potrjen na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor RS za sofinanciranje projektov v podporo izvajanju Alpske konvencije v Sloveniji v letu 2019 in 2020.

Vsebina
Gozdovi opravljajo mnogotere funkcije (gospodarske, socialne in ekološke): varovanje tal, varstvo pred naravnimi nesrečami, blaženje podnebnih sprememb, so vir obnovljivih surovin, so ekosistem za ohranjanje in varovanje alpske biotske raznovrstnosti, predstavljajo pomemben vir ponora ogljika … Da bodo gozdni ekosistemi kar najbolj odporni in hkrati učinkoviti v boju proti podnebnim spremembam, se morajo nanje prilagoditi. Za doseganje teh ciljev moramo z gozdovi trajnostno in sonaravno gospodariti, za kar so odgovorni lastniki gozdov. V Sloveniji je visok delež neaktivnih lastnikov gozdov, ki s svojim neaktivnim gospodarjenjem zmanjšujejo odpornost gozda in povečujejo ranljivost prostora.

Projekt GozdNEGA je želel problem neaktivnih lastnikov osvetliti tako med lastniki gozdov kot tudi širši javnosti ter ob strokovni podpori interdisciplinarne – fokusne skupine najti mogoče rešitve. Oblikovali smo inovativen model upravljanja z gozdovi, lastnike gozda izobrazili o negi gozda s poudarjeno socialno funkcijo ter okoljskih, družbenih in ekonomskih priložnostih takšnega vidika. Opravili smo več pogovorov s strokovnjaki. Organizirali smo posvet in oblikovali priporočila za izvajanje ciljev gorski gozd, namenjena strokovni in širši javnosti, novinarjem in odločevalcem ter kot ključno komunikacijsko aktivnost projekta organizirali dogodek Ogenj v Alpah, namenjen mladim.

Rezultati projekta so dostopni TUKAJ.


Dodatne informacije:
Miro Kristan, telefon: 05/38-41-885, e-pošta: miro.kristan@prc.si
GozdNega