Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu

Ime projekta: INOVATIVNI PRISTOPI K TRŽENJU KMETIJSKIH PRIDELKOV IN IZDELKOV NA LOKALNEM TRGU
Akronim: JEJ LOKALNO
Prijavitelj: Posoški razvojni center
Projektni partnerji: Čebelarsko društvo Tolmin, Društvo samooskrba Kobarid, OŠ Bovec
Začetek in zaključek operacije: 1.12. 2018–31. 3. 2020
Vrednost operacije: 48.424,44 EUR
Upravičeni stroški operacije: 44.795,54 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 85 %
Odobrena vrednost sredstev: 38.076,21 EUR

Projekt je bil s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-11/2018/5 dne 12. 11. 2018.

Vsebina

Projekt je razvijal kratke verige in spodbujal razvoj deficitarnih kmetijskih branž po ekoloških standardih, kot so poljedelstvo, hortikultura in čebelarstvo na območju doline Soče. Velik poudarek je bil na izobraževanju kmetov o ekološkem kmetovanju in na predstavitvah, kako se ekološki kolobar umešča na kmetijo. S pilotnimi primeri se je predstavilo načine, ki spodbujajo dvig potrošnje lokalne hrane, kar povezujemo tudi s pravilnim – trajnostnim pristopom pri sami pripravi hrane. Želja je bila, da se vzpostavi večje povpraševanje predvsem po izdelkih hortikulture, poljedelstva in čebelarstva, kot tudi lokalnih pridelkih in izdelkih z živinorejske stroke.

OŠ Bovec je vzpostavila kratke verige in poskušala kmete spodbuditi, da začnejo s proizvodnjo po naročilu, kar bo omogočilo dolgoletno partnerstvo. Poleg tega so na omenjeni šoli učence izobraževali o pomenu lokalne hrane in tradicionalni kulinariki. Posoški razvojni center (PRC) je sodeloval pri vzpostavitvi partnerstev in organiziral ekološka izobraževanja za kmete. Skupaj z lokalnimi kmeti je pripravil popis pridelkov in izdelkov, ki jih lahko ponudijo javnim ustanovam po konkurenčni ceni. OŠ Bovec je vzpostavila sistem, ki lahko služi kot primer dobre prakse. Čebelarsko društvo Tolmin je postavilo učni čebelnjak, kjer lahko potekajo izobraževanja novih in že obstoječih čebelarjev. Poleg tega so poskrbeli za ozaveščevalne in predstavitvene dejavnosti s področja čebel ter čebelarskih pridelkov in izdelkov. Društvo Samooskrba Kobarid pa je v sodelovanju s PRC sodelovalo pri uvajanju poljedelstva oziroma žit v kolobar kmetov v dolini Soče. Za ta namen se je nabavil mlin za moko, kjer si lahko kmetje za lastne potrebe zmeljejo moko. S tem so kmetom zagotovljeni osnovni pogoji, tako da se lažje odločajo za kolobar z žiti. Ker se v naši dolini pretežno izvaja vzreja živine, je poljedelstva trenutno omejeno na okoli 20 hektarjev njiv. Zato kmeta spodbujamo k poljedelskim dejavnostim, in sicer tako s področja proizvodnje krmnih kot krušnih žit. Izobraževanja s področja poljedelstva in hortikulture za trajnostno kmetijstvo je ključnega pomena, če želimo priti na določeno stopnjo samooskrbe.


Aktivnosti

1) Koordinacija projekta, usklajevanje izvedbenih vsebin med partnerji

2) Izvajanje delavnic in izobraževanj (mehke vsebine)
 • Delavnice s področja poljedelstva – izvajalec Peter Studen
 • Delavnice s področja hortikulture – izvajalka Miša Pušenjak
 • Sodelovanje z OŠ Bovec pri vzpostavitvi sistema kratkih verig
 • Primer dobre prakse z biodinamične kmetije Černelič
 • Delo v OŠ Bovec – vzpostavitev sistema v kuhinji
 • Postavitev učnega čebelnjaka (pomoč pri postavitvi čebelnjaka in urejanje okolice, priprava in organizacija letnega programa čebelarskih dejavnosti v učnem čebelnjaku in na tradicionalni prireditvi Kmečki praznik, izvajanje letnega programa v čebelnjaku, udeležba in predstavitev učnega čebelnjaka na omenjeni prireditvi v Tolminu)
3) Pilotne aktivnosti in naložbe
 • Oprema za šolo – nakup posode za šolsko kuhinjo
 • Planetarni mešalnik
 • Učni čebelnjak
 • Oprema za učni čebelnjak
 • Kombiniran mlin za žita, krtačni stroj in demonstracija

Cilj in rezultati
 • Ustvarjati pogoje kmetovanja za proizvodnjo zdrave ekološke hrane v dolini Soče z uvajanjem znanih kupcev kot so javni zavodi, in lokalni gostinski ponudniki.
 • Pridobitev več znanja za razvoj ekološkega kmetijstva: pilotna izvedba uvajanja žitaric in hortikulturnih vrst v kolobar na kmetije na osnovi ekoloških standardov (žitni kolobar, mešan kolobar z živinorejo).
 • Vzpostavitev kratke verige: pilotno testiranje na OŠ Bovec (osnovanje ponudbe in priprava sistema po principu proizvodnje za znanega kupca, uvajanje lokalne hrane in tradicionalnih receptur na šolskem meniju).
 • Ustvarjeni pogoji za razvoj proizvodnje žit.
 • Testiranje uvedba kratke prodajne verige med kmetom, živilcem in javno ustanovo.
 • Ustanoviti učni center, ki omogoča razvoj zelo pomembne kmetijske panoge – čebelarstva v dolini Soče.


Koristi za območje

 • Dvig zavedanja pomena samooskrbe s prehranskega in ekonomskega vidika za učence OŠ Bovec in posredno širšo javnost.
 • Vzpostavljena nova dobavna veriga vpliva na povečano proizvodno količin, kar doprinaša k dodatnemu viru dohodka na lokalnih kmetijah in pri lokalnih živilskih proizvajalcih.
 • Trajnostno kmetovanje kot osnova za ohranitev kmetijstva na območju.
 • Uvajanje žit v kolobar zagotavlja ohranjanje že tako močno zdesetkanih njivskih površin v dolini Soče.


Spletne povezave

Inovativni pristopi k trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu