LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe

Akronim: LokAlp
Prijavitelj: Posoški razvojni center
Projektni partnerji: Javni zavod Triglavski narodni park, Cipra Slovenija, Občina Tolmin, Občina Bohinj
Trajanje projekta: od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2021
Vrednost projekta: 27.840 EUR
Upravičeni stroški: 24.210 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 80 odstotkov
Odobrena vrednost sredstev: 19.368 EUR

Projekt je bil potrjen na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor RS za sofinanciranje projektov v podporo izvajanju Alpske konvencije v Sloveniji v letu 2019 in 2020.


Vsebina
Stopnja zavedanja o podnebnih spremembah je v družbi sorazmerno visoka, ukrepanje pa temu ne sledi. Tudi tehničnega znanja je dovolj in vendar je odzivnost družbe prepočasna. Izvajanje ukrepov je pogosto najbolj konkretno na lokalnem nivoju, zato je pomembno, da lokalne skupnosti prepoznavajo svoje možnosti. Ne gre toliko za izvajanje Alpske konvencije na lokalni ravni, ampak za zavedanje, da velik del odgovornosti pri podnebnih spremembah leži na plečih posameznika in skupnosti. Projekt LokAlp je povezal širšo temo soočanja s podnebnimi spremembami in trajnostne mobilnosti kot enega izmed ključnih izvedbenih vsebinskih področij. Kot osnovno območje obravnave so bile izbrane Julijske Alpe.

Projekt je temeljil na treh pristopih, ki sledijo prenosu znanj od mednarodnega prostora do lokalnih skupnosti. Prvi del je bil namenjen sodelovanju v mednarodni mreži Alpaca in izmenjavi izkušenj ter znanj na področju vloge lokalnih skupnosti pri soočanju s podnebnimi spremembami med ključnimi deležniki držav alpskega loka. Alpaca je pobuda, ki je pod pokroviteljstvom Alpske konvencije in držav podpisnic nastala v zadnjem obdobju. Eden izmed njenih ključnih izzivov je, kako komunicirati tematiko podnebnih sprememb, da ne bo končni cilj samo boljša ozaveščenost, ampak ukrepanje oziroma sprememba navad. Posoški razvojni center v tej pobudi zastopa Slovenijo. V okviru projekta LokAlp je bila v sodelovanju z Alpine climate board organizirana konferenca na temo komuniciranja podnebnih sprememb.

Drugi del je bil namenjen prenosu znanj na območje Slovenije do lokalnih skupnosti in institucij. Promet oziroma trajnostna mobilnost je bila kot vsebinski sklop izbrana zaradi vpliva, ki ga imajo lokalne skupnosti na umirjanje prometa in visoke stopnje vidnosti ukrepov v okolju. Organiziran je bil posvet Javni promet in turizem na temo umirjanja oziroma umikanja prometa iz posameznih (naravnih) območij in posledičnega vpliva na podnebne spremembe strokovna ekskurzija na izbrano območje v tujini, ki ima z omejevanjem prometa dobre izkušnje, pa zaradi epidemije Covid-19 ni bila izvedena.

V tretjem delu se je z nadgradnjo obstoječega sistema parkirišč z navezavo na javni prevoz na dveh praktičnih primerih pozitivno vplivalo na stanje v občinah Tolmin in Bohinj, v smeri omejevanja prometa osebnih vozil.

Cilji:

  • Zastopati Slovenijo v pobudi Alpaca
  • Pripraviti nabor dobrih praks in jih predstaviti slovenskim lokalnim skupnostim (publikacija, ogled dobre prakse, posvet)
  • Priprava dokumentacije za umikanje prometa na dveh konkretnih primerih (dolina Tolminke in Ukanc)
  • Obveščanje in ozaveščanje javnosti
V okviru ozaveščevalne akcije so bili pripravljeni ozaveščevalni plakati, ki si jih lahko ogledate tukaj.
LokAlp, Alpsko partnerstvo za lokalne podnebne ukrepe