Model vseživljenjskega učenja na SZ delu Goriške regije

Posoški razvojni center je aprila 2005 na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) v okviru Nacionalnega programa Phare 2003 - Vseživljenjsko učenje pridobil sredstva za projekt Model vseživljenjskega učenja na SZ delu Goriške regije. Njegova skupna vrednost je okoli 60 mio SIT; sofinanciran bo v višini dobrih 53,5 mio SIT (75 odstotkov Phare in 25 odstotkov MŠŠ).

Projekt smo zasnovali skupaj z Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo in tako zajeli pet občin (Bovec, Kobarid, Tolmin, Cerkno in Idrija). Kot partnerji so sodelovali še:

 • Hidria (z vsemi družbami na tem območju),
 • Kolektor Group in Kolektor Pro,
 • ETA Cerkno,
 • TKK Srpenica,
 • zavod ENFAP - Friuli Venezia Giulia,
 • Ljudska univerza Nova Gorica,
 • Gimnazija Tolmin,
 • Gimnazija Idrija,
 • Poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Šempeter pri Gorici,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Nova Gorica s Kmetijsko svetovalno službo Tolmin,
 • družba KOPO iz Nove Gorice.

Vključeni so bili tudi nekateri zunanji sodelavci, strokovnjaki na posameznih področjih.

Pri snovanju projekta smo izhajali iz razmer, ki zaznamujejo območje; gre predvsem za nižjo raven znanj in nižjo izobrazbeno strukturo, prebivalstvo pa se zelo malo vključuje v vseživljenjsko učenje. Vse to ovira gradnjo uspešnega gospodarskega ter s tem celovitega družbenega razvoja.

Programi

V projektu Model vseživljenjskega učenja na SZ delu Goriške regije je bil eden od ciljev tudi priprava programov za izobraževanje in usposabljanje. Nekateri so bili pilotno izvedeni. Vsi pa bodo predstavljali osnovo za nadaljnje delo subregionalnih centrov za vseživljenjsko učenje. Pred pripravo programov je bilo potrebno ugotoviti, kakšna izobraževanja in usposabljanja posamezne ciljne skupine sploh potrebujejo. Ker so ciljne skupine zelo različne, je delo potekalo v dveh smereh:

 • priprava in oblikovanje programov za zaposlene v gospodarstvu,
 • priprava in oblikovanje programov za podeželsko prebivalstvo.

Programi usposabljanja v podjetjih:

 • Računalnik na mojem delovnem mestu (12 ur)
 • Komuniciranje v timu (16 ur)
 • Vodenje letnih razgovorov z zaposlenimi (8 ur)
 • Vodenje in izvajanje projektov (6 do 8 ur)
 • Usposabljanje mentorjev in trenerjev v podjetjih (40 ur)

Programi usposabljanja za podeželsko prebivalstvo:

Ciljna skupina je bila prebivalstvo v starosti od 18 do 64 let, ki živi na podeželju. Program je namenjen prebivalcem, ki delajo na kmetijah in pretežno živijo od kmetijstva oziroma dopolnilnih dejavnosti, ter tistim, ki živijo na vasi in so podzaposleni ali nezaposleni (ženske in mladi). Dobrodošel je vsem, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti na podeželju ali o investicijah v osnovno oziroma dopolnilno dejavnost.

Izobraževanje poteka v tečajni obliki v skupinah z največ 18 udeleženci.

 • Kako se pripraviti na izzive prihodnosti? (4 ure)
 • Podjetništvo na podeželju (10 ur)
 • Delati ni težko, a zakaj vsi ti papirji? (4 ure)
 • Je življenje z računalniki res postalo nuja? (12 ur)
 • Ti presneti obrazci, navodila in »latovščina«, ki je ni mogoče razumeti (4 ure)
 • Sodelovanje in zaupanje (4 ure)
 • Ob vseh teh predpisih še nekaj teh za kmetovalce (2 uri)
 • Da ne bo bolelo! (2 uri)

Prve aktivnosti

V začetku projekta Model vseživljenjskega učenja na SZ Goriške regije smo vzpostavili oziroma okrepili partnerstvo med podjetij in zavodi ter sodelujočimi strokovnjaki. O projektu pa smo obveščali tudi širšo javnost. Sledila je analiza stanja vseživljenjskega učenja po posameznih ciljnih skupinah; potrebno je bilo ugotoviti, katere izobraževalne aktivnosti se izvajajo in kakšne so potrebe posameznih ciljnih skupin po dodatnem izobraževanju in usposabljanju.
Do konca leta 2005 so bili pripravljeni programi usposabljanja in izobraževanja za posamezne ciljne skupine ter izdelani predlogi sprememb oziroma izboljšav obstoječih programov institucijam, ki jih izvajajo.

Znanje za podjetnost na podeželju

Posoški razvojni center je v Tolminu in Idriji izvedel pilotni program Znanje za podjetnost na podeželju, ki je bil za vse udeležence brezplačen. Namenjen je bil prebivalcem s podeželja, ki se ukvarjajo s kmetijstvom oziroma dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijah. Udeleženci so se seznanili z možnostmi, ki jih prinaša novo programsko obdobje Evropske unije, s podjetništvom na podeželju, možnostmi registracije dopolnilne dejavnosti, osnovami računalništva, raznimi predpisi in zakonodajo, varstvom pri delu ...

Usposabljanja tudi v podjetjih

Andragoški center Slovenije je v izbranih podjetjih izvedel Študijo potrebnih usposabljanj ciljnih skupin, na osnovi katere so bili izoblikovani programi. Sledila je pilotna izvedba po podjetjih, ki so partnerji v projektu.

Kako naprej?

Pri nadaljnjem delu na področju vseživljenjskega učenja smo izhajali iz nabora projektov, ki je bil narejen na osnovi Študije potrebnih usposabljanj ciljnih skupin v izbranih podjetjih (izvedel Andragoški center Slovenije) in analize potreb podeželskega prebivalstva (izvedla delovna skupina za podeželje). To je bila tudi osnova za kandidiranje za pridobitev sredstev na državnih in evropskih razpisih.

V program Pismenost na podeželju, ki ga je Posoški razvojni center izvedel v nadaljevanju v Posočju, je bil delno vključen program Podjetnost na podeželju, ki smo ga pilotno izvedli za podeželsko prebivalstvo. Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je pilotne vsebine vključila v svoj utečeni izobraževalni program Več znanja na podeželju.

Študija v podjetjih je pokazala potrebo po dveh novih formalnih izobraževalnih programih, prilagojenih potrebam podjetij. Na osnovi izkazanega zanimanja za jezikovne tečaje in nekatere druge vsebine smo z izobraževalnimi institucijami, ki so partnerji v projektu, te vsebine v prihodnje skušali izvajati in jih približati našemu prebivalstvu.

Učenje vse življenje

Priloga EPIcentra in časopisa ABC je nastala ob zaključku projekta Model vseživljenjskega učenja na SZ delu Goriške regije. V njej smo prebivalcem Posočja in Idrijsko-Cerkljanskega predstavili projekt, dosežene cilje in načrte za prihodnost. Priloga vključuje tudi opise vseh programov, ki smo jih oblikovali na osnovi študije oziroma analize potreb. Programi so bili osnova pri prijavljanju na domače razpise in razpise Evropske unije.

Projekt je sofinancira Evropska unija. Za vsebino je odgovoren izključno Posoški razvojni centerin v nobenem primeru ne velja, da odraža stališče Evropske unije.

Model vseživljenjskega učenja na SZ delu Goriške regije