Deset partnerjev iz vseh alpskih držav (krovna združenja, raziskovalne ustanove ter vladne in nevladne organizacije z različnih strokovnih področij) je s projektom NENA vzpostavilo vsealpsko mrežo malih in srednje velikih podjetij ter podprlo podjetja, katerih dejavnost je usmerjena v trajnostni razvoj.
Projekt Network Enterprise Alps – Enhancing sustainable development, competitiveness and innovation through SME and cluster co-operation (NENA), za katerega so bila zagotovljena sredstva v višini 2,38 mio EUR, je bil odobren v okviru evropskega programa INTERREG III B konec februarja 2006. Ključna vsebinska sklopa projekta sta se navezovala na področje obnovljivih virov s poudarkom na oplemenitenju lesno predelovalne verige, energije iz obnovljivih virov in varčevanja z energijo pri gradnji pasivnih hiš ter na področje inovacij in tehnologije s poudarkom na upravljanju inovacij, nadaljnjem izobraževanju, procesnem optimiziranju, certificiranju in upravljanju presečišč različnih področij.

V okviru projekta NENA je bila izvedena strokovna ekskurzija v Lambrecht, kjer so si udeleženci ogledali primer daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Druga ekskurzija je potekala v Bregenzu, kjer so si udeleženci ogledali primere pasivnih hiš.

NENA v Sloveniji

V Sloveniji se je projekt NENA osredotočal na območje občin Bovec, Cerkno, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin. Zanj je kot edini slovenski partner v projektu skrbel Posoški razvojni center, ki je s pomočjo analize možnosti uporabe novih oblik lesne biomase za ogrevanje skušal spodbuditi in povečati uporabo lesne biomase za ogrevanje v javnem in zasebnem sektorju ter pridobiti strokovne podlage za izvedbo več manjših projektov na področju obnovljivih virov energije.

Študija izvedljivosti uporabe lesne biomase je preverila:

  • zaloge, letno prirast in dostopnost lesne biomase na predvidenem območju,
  • prostorsko sprejemljivost in možne lokacije za skladišča zbrane lesne biomase in
  • smotrnost organiziranja trga s klasično lesno biomaso.

V okviru projekta se je beležilo potencialne povezave zainteresiranih uporabnikov za skupno gradnjo in pregledalo prostorsko ter okoljsko sprejemljivost za navedene primere. Pomembno vlogo so odigrali primeri dobrih praks ter obveščanje javnosti in dvig zavedanja prebivalcev o pomembnosti obnovljivih virov energije.

Oblikovanje trga lesne biomase

V študiji izvedljivosti uporabe novih oblik lesne biomase so predstavljena izhodišča za oblikovanje trga lesne biomase. S prenosom dobrih praks so se zmanjšale razlike v znanju o koriščenju obnovljivih virov energije.

Aktivnosti

Izdelane so bile naslednje študije:

Program pobude skupnosti INTERREG III B, območje Alp: projekt NENA (»Network Enterprise Alps – Enhanching sustainable development, competitiveness and innovation throught SMEe and cluster co-operation«)

NENA