Ocenjevanje ribjih izdelkov

Ime projekta: Ocenjevanje ribjih izdelkov
Prijavitelj: LAS Dolina Soče
Začetek in zaključek projekta: 18. 9. 2018–30. 6. 2020
Vrednost projekta: 49.124,85 EUR
Upravičeni stroški: 43.905,87 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 85 %
Odobrena vrednost sredstev: 37.319,99 EUR

Projekt je bil s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33155-1/2018/7 dne 17. 9. 2018.

 

Slovenija je dežela rek. Sladkovodne ribe so pomenile pomemben vir prehrane na slovenskih tleh, zlasti na območjih, kjer so pogoji za kmetijstvo slabši. Razvoj gojenja sladkovodnih rib Sloveniji se je začel konec 19. stoletja, ko so bile zgrajene prve prave ribogojnice. Nekoliko večji razmah gojenja rib za prehrano se je začel po osamosvojitvi Slovenije. Danes ribogojnice proizvedejo 1.200 ton postrvjih vrst in 300 ton krapovskih vrst. Kljub temu pa smo še vedno veliki uvozniki sladkovodnih rib. Da bi se v Sloveniji povečala proizvodnja in prodaja lokalne ribe, je treba ozaveščati tako gojitelje rib kot potrošnika. Ribe se umeščajo v prehranski piramidi visoko in jih strokovna javnost priporoča kot »zdravo« hrano. Trendi v kulinariki so ribam in ribjim izdelkom naklonjeni. Kljub temu v Sloveniji pojemo zelo malo rib, še zlasti sladkovodnih. Iz rezultatov anket ugotovimo, da pojemo 4 kg/prebivalca, kar je zaskrbljujoče nizko. Ankete kažejo tudi to, da 12 odstotkov odraslih nikoli ne uživa rib, in da je pri tistih, ki ribe uživajo, delež morskih občutno večji kot sladkovodnih. Skrbi tudi podatek, da povprečni potrošnik večino rib kupi v velikih trgovskih centrih, kjer se zaradi prostega pretoka blaga v Slovenijo uvažajo velike količine rib, katerim pa naša riba praktično ne more konkurirati. 

Glavni namen projekta je bil, da se vzpostavi dolgoročen sistem, ki bo predstavljal sladkovodne ribe na slovenskem trgu, ozaveščal potrošnika o kakovosti rib, ter predstavil prodajne točke.
Priložnost za slovenske ribogojce je tako zlasti v ozaveščanju potrošnikov o višji kakovosti izdelkov, ki mora pri odločitvi za nakup odtehtati nekoliko višjo prodajno ceno od konkurenčnih izdelkov na trgovskih policah. Namen ocenjevanja ribjih izdelkov je tako ribogojcem omogočiti primerjavo po objektivnih kriterijih ter hkrati povečati vrednost domačih rib in ribjih izdelkov pri potrošniku.

Projekt je bil načrtovan v skladu z operativnim programom in prednostno nalogo Unije pospeševanje trženja in predelave ter posebnim ciljem spodbujanja akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti.

Učinki projekta so bili v večini posredni in so se pokazali zlasti v višji ozaveščenosti potrošnikov o kakovosti rib in ribjih izdelkov. Posredno z mreženjem deležnikov (gostinci, turistični delavci) in uvajanjem slovenskih proizvodov v ponudbo se lahko posredno pokaže tudi potencialna možnost zaposlitev v gostinstvu. Pri ribogojcih je osnovna prioriteta ohranjanje obstoječih delovnih mest.


Aktivnosti

Faza I

1) Koordinacija in vodenje projekta

SKUPNE AKTIVNOSTI MED SODELUJOČIMI LAS

2) Izvedba ocenjevanja ribjih izdelkov

 • Organizacija informativnih delavnic
 • Usposabljanje potencialnih ocenjevalcev
 • Priprava Pravilnika o ocenjevanju ribjih izdelkov
 • Izvedba senzoričnega ocenjevanja ribjih izdelkov
 • Svetovanje potencialnim izdelovalcem ribjih izdelkov na območju Zgornjega Posočja
 • Oblikovanje in objava strokovnega članka v mediju


3) Fotografiranje izdelovalcev ribjih izdelkov

 • Fotografiranje izdelovalcev ribjih izdelkov na območju Zgornjega Posočja


4) Izdelava celostne grafične podobe

 • Izdelava CGP


5) Udeležba na dogodku Podeželje v mestu

 • Oglaševanje v mediju Primorski val
 • Lokalne sestavine za predstavitev ribjih jedi na dogodku
 • Priprava ribjih jedi


6) Izdelava biokemijske analize za ribe in ribje izdelke

 • Izdelava analize za šest vzorcev


7) Izdelava promocijskega materiala

 • Nakup in tisk majic, predpasnikov


Faza II

1) Koordinacija in vodenje projekta

SKUPNE AKTIVNOSTI MED SODELUJOČIMI LAS

2) Izvedba ocenjevanja ribjih izdelkov

 • Izvedba senzoričnega ocenjevanja ribjih izdelkov


3) Oblikovanje in tisk izobraževalne knjižice o pomenu rib in ribjih izdelkov

 • Priprava tekstov za knjižico
 • Oblikovanje in tisk izobraževalne knjižice o pomenu ribjega mesa


4) Udeležba na dogodku Podeželje v mestu

 • Oglaševanje v mediju Primorski val
 • Lokalne sestavine za predstavitev ribjih jedi na dogodku
 • Priprava ribjih jedi


5) Izvedba dvodnevne strokovne ekskurzije

 • Udeležba na dvodnevni strokovni ekskurziji


SPECIFIČNE AKTIVNOSTI LAS DOLINA SOČE

6) Izvedba izobraževalnih delavnic

 • Izvedba izobraževalnih delavnic o shemi kakovosti ribjih izdelkov prebivalcem na območju LAS


7) Izvedba kuharskih delavnic

 • Izvedba kuharskih delavnic na temo postrvi s kuharskim mojstrom
 • Snemanje delavnic na terenu
 • Fotografiranje jedi na delavnici za izdelavo knjižice z recepturami


8) Oblikovanje in tisk knjižice z recepturami

 • Priprava spremljajočega besedila k receptom
 • Oblikovanje in tisk knjižice receptov


9) Izdelava filmaCilji

 • Ribogojcem po objektivnih kriterijih omogočiti primerjavo in hkrati povečati vrednost domačih rib in ribjih izdelkov pri potrošniku, hkrati pa ozaveščati potrošnika, da z nakupom ribjih izdelkov na lokalnem trgu pomaga ohranjati slovenska delovna mesta, sebi pa zagotavlja prehransko varnost, ki je sicer v primeru nakupa konkurenčnih izdelkov iz tujine vprašljiva.
 • Promovirati dogodke oz. prireditve oz. nadgraditi že obstoječo ponudbo z lokalnimi ribami in ribjimi izdelki.
 • Izobraževati lokalne prebivalce, gostince in turistične ponudnike o pomenu sladkovodnih lokalnih rib ter njihov pozitivni vpliv na krepitev lokalne identitete.


Rezultati

 • Ena izvedena informativna delavnica za različne ciljne skupine o pomenu ocenjevanja
 • Pet usposobljenih potencialnih ocenjevalcev ribjih izdelkov
 • Izdelan in potrjen Pravilnik o ocenjevanju ribjih izdelkov
 • Dve izvedeni senzorični ocenjevanji ribjih izdelkov
 • Izdelana celostna grafična podoba za ocenjevanje ribjih izdelkov
 • Predstavitev produktov na dveh prireditvah Podeželje v mestu
 • Izdelana analiza za šest različnih rib oz. ribjih izdelkov
 • Izdelan promocijski material
 • Oblikovana in natisnjena izobraževalna knjižica o pomenu rib in ribjih izdelkov
 • Izveden ogled dobre prakse v tujini
 • Izvedenih pet izobraževalnih delavnic o shemi kakovosti ribjih izdelkov prebivalcem na območju LAS
 • Izvedba šest kuharskih delavnic na temo postrvi s kuharskimi mojstri
 • Oblikovana in natisnjena knjižica z recepturami
 • Izdelan film (spot)


Koristi za območje
Ribogojstvo se že povezuje z gostinstvom, na nekaterih območjih pa je to povezovanje še vedno šibko. V skupnem sodelovanju se kaže priložnost tako za gostinski sektor kot za ribogojce, da skupaj odkrijejo nove tržne niše. Ribji izdelki, katerih kakovost je podkrepljena z objektivnimi rezultati ocenjevanja ribjih izdelkov, so dodana vrednost ribogojcem in odlična priložnost za lokalne gostince, da svojim gostom ponudijo največ, kar lahko: kakovostne ribje izdelke iz lokalne pridelave.

Ocenjevanje ribjih izdelkov