Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina

Ime projekta: Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina
Akronim: Staro mestno jedro
Prijavitelj: Občina Tolmin
Projektni partner: Posoški razvojni center
Začetek in zaključek projekta: 17. 1. 2019–31. 1. 2022
Vrednost projekta: 191.339,89 EUR
Upravičeni stroški: 170.408,13 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 80 %
Odobrena vrednost: 136.326,50 EUR

Projekt je bil s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potrjen z Obvestilom št. 331-11/2015/106 z dne 29. 5. 2019. Sofinancirala ga je Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Vsebina

Projekt se je z dejavnostmi, s katerimi je zasledoval izzive in razvojno vizijo strategije lokalnega razvoja, osredotočal na oživljanje starega mestnega jedra Tolmina. Z načrtovanimi podjetniškimi delavnicami in izobraževanji je vzpostavljal pogoje za razvoj poslovnih idej s poudarkom na okolju starega mestnega jedra Tolmina.

Z novoustanovljenim delovnim mestom, »stične točke« projekta, je vzpostavil nove pogoje za izvajanje partnerstev pri oživljanju mestnega jedra med zainteresiranimi posamezniki, javnimi institucijami, obrtniki in lokalnimi prebivalci.

V sodelovanju z lokalnimi prebivalci je bila izdelana idejna zasnova za izbor najustreznejše variante za opredelitev in organizacijo prireditvenih prostorov v starem mestnem jedru (načrt arhitekture) s poročilom emisij hrupa v okolje.

Poleg idejnih podlag je bil leta 2019 izveden dvodnevni dogodek FrikaFest, ki je ki združil Kmečki praznik s praznikom posoške specialitete – frike. Prva izvedba je bila deležna rekordnega obiska; v obeh dnevih se je po ulicah starega mestnega jedra Tolmina trlo ljudi. Na prireditvi so se stojnice šibile pod ponudbo lokalnih produktov in izdelkov skupaj z lokalno pripravljenimi jedmi. Vrhunec festivala je bilo tekmovanje v pripravi frike. Druga izvedba dogodka je bila odpovedana zaradi epidemije covid-19. V zameno za izvedbo dogodka se je pridobilo prireditveni oder, zložljive lesene stolice in zastavice FrikaFest.


Aktivnosti

Faza I

1) Vodenje in koordinacija projekta

 • Vodenje in koordiniranje
 • Nakup računalniške opreme

2) Izobraževanja

 • Tečaji tujih jezikov
 • Izobraževanje prek simulacije »učno podjetje«
 • Izobraževanje na področju turizma za ranljive skupine

3) Dvodnevna prireditev

 • Izdelava celostne grafične podobe prireditve in tiskovin ter oglaševanje in promocija prireditve
 • Izvedba prireditve ocenjevanja sirov
 • Nakup stojnice

4) Podjetniške delavnice in svetovanje

 • Podjetniške delavnice
 • Celodnevne podjetniške delavnice
 • Hekaton – dvodnevno skupinsko razvijanje podjetniških idej
 • Podjetniško svetovanje
 • Svetovanje lokalni skupnosti in zainteresiranim podjetnikom
 • Nakup optične in računalniške opreme za izvedbo delavnic in svetovanj

5) Projektne naloge oživljanje starega mestnega jedra Tolmina

Idejni projekt za izbor najustreznejše različice izvedbe del za urejanje ulic in stavbne dediščine v starem mestnem jedru (trško jedro)
Načrt arhitekture in poročilo emisije hrupa za tri izbrane lokacije – Izdelava načrta ureditve treh prireditvenih prostorov ter načrt upravljanja prireditvenih dogodkov na teh treh lokacijah v starem mestnem jedru Tolmina


Faza II

1) Vodenje in koordinacija projekta

2) Izobraževanja

 • Izobraževanje preko simulacije »učno podjetje«
 • Aplikativno izobraževanje

3) Dvodnevna prireditev

V načrtu je bila:

 • Izdelava tiskovin in oglaševanje ter promocija prireditve
 • Izvedba prireditve, ocenjevanje sirov, povorka prigona živine s planin

Namesto tega (odpoved dogodka zaradi epidemije) je bila kupljena oprema: prireditveni oder, zložljive lesene stolice in zastavice FrikaFest.

4) Podjetniške delavnice in svetovanje

 • Podjetniške delavnice
 • Celodnevne podjetniške delavnice
 • Podjetniška svetovanja
 • Kuharsko-podjetniške delavnice za gostinske ponudnike
 • Svetovanje lokalni skupnosti in zainteresiranim podjetnikom


Cilji

 • Ustvariti eno novo delovno mesto, ki bo postalo stična točka med deležniki in njihovimi potrebami.
 • Ustvariti pogoje za posredno ohranjanje obstoječih delovnih mest.
 • Vključevati ranljive skupine, jim pomagati razvijati podjetniške ideje in kompetence ter jim s tem omogočiti možnosti (samo)zaposlitve.
 • Organizirati in izvesti podjetniške delavnice, kuharsko-podjetniške delavnice in izobraževanja za prebivalce območja LAS Doline Soče.
 • Izdelati idejni projekt za izbor najustreznejše variante izvedbe del za urejanje ulic in stavbne dediščine v starem jedru Tolmina.
 • Izdelati idejno zasnovo za izbor najustreznejše variante za opredelitev in organizacijo prireditvenih prostorov v starem mestnem jedru (načrt arhitekture) s poročilom emisij hrupa v okolje v sodelovanju z lokalnimi prebivalci.
 • Izvesti dvodnevno prireditev, ki bo spodbujala pridelavo in prodajo lokalnih izdelkov in pridelkov ter kulinarike s prikazom prihoda živine s planin in s tem oživljati stare tradicije širšega ruralnega okolja.


Pričakovani rezultati

 • Novo ustvarjeno delovno mesto.
 • Vzpostavljeni pogoji za nove in ohranitev obstoječih delovnih mest – boljša zaposlitvena možnost z aktivnim usmerjanjem razvoja poslovnih idej.
 • Višji nivo podjetniških znanj in veščin ter dostopnost izobraževanj in delavnic prebivalcem območja LAS Doline Soče.
 • Vključene ranljive skupine v aktivnosti v starem mestnem jedru.
 • Dvodnevna prireditev na temo ponudbe lokalnih pridelkov in izdelkov, kulinarike ter ohranjanja kulturne dediščine.
 • Idejni projekt za izbor najustreznejše variante izvedbe del za urejanje ulic in stavbne dediščine v starem mestnem jedru Tolmin.
 • Idejna zasnova (načrt arhitekture) za izbor najustreznejše variante za opredelitev in organizacijo prireditvenih prostorov v starem mestnem jedru Tolmina ter poročilo emisij hrupa za izbrane lokacije.


Koristi za območje

 • Novo ustvarjeno delovno mesto, stična točka med deležniki.
 • Vzpostavljena možnost za kakovostnejše povezovanje in sodelovanje med javnimi institucijami in zainteresiranimi posamezniki ter prebivalci območja.
 • Višji in širši nivo podjetniških znanj.
 • V aktivnosti so bile vključene ranljive skupine.


 

Povezave:
Evropski strukturni in investicijski skladi
Evropski sklad za regionalni razvoj

Oživljanje starega mestnega jedra Tolmina