Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem

Ime projekta: Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem
Akronim: MaB
Prijavitelj: LAS Dolina Soče
Projektni partnerji: Javni zavod Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, Javni zavod za turizem Dolina Soče, Občina Kobarid
Začetek in zaključek projekta: 1. 10. 2018–31. 12. 2020
Vrednost projekta: 62.378,02 EUR
Upravičeni stroški: 56.345,58 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 85 %
Odobrena vrednost sredstev: 47.893,74 EUR

Projekt je bil s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33154-8/2018/11 z dne 3. 8. 2018.


Vsebina

Projekt sodelovanja, Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, je z izvajanjem skupnih aktivnostih na treh biosfernih območij (BO) Slovenije prispeval k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij in naslovil potenciale, ki jih Unesco-vo imenovanje prinaša območju. Naknadno smo v določene projektne aktivnosti vključili tudi četrto biosferno območje, ki je bilo na novo vzpostavljeno času izvajanja projekta, biosferno območje Mura. Ozaveščanje, komunikacija, promocija, izobraževanje ter izmenjava dobrih praks in znanj, organizacija in izvedba dogodkov posvečenih dnevu BO Slovenije, snemanje in predvajanje filma o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije, skupna izobraževalna zgibanka za ranljive skupine s predstavitvijo BO Slovenije ter izvedba skupnih izobraževalnih delavnic na temo vzpostavitve najbolj efektivnih komunikacijskih orodij z upravljavci BO, so bile bistvene aktivnosti te operacije.

»Man and the Biosphere Programme« (MaB) program Človek in Biosfera je medvladni raziskovalni program UNESCA (organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; v nadaljnjem besedilu: UNESCO MAB), ki poteka že od leta 1971. Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.

Biosferna območja (BO) imajo naslednje funkcije:

 • ohranjanje ekosistemov, krajine in biološke pestrosti,
 • spodbujanje trajnostno naravnanega gospodarskega razvoja,
 • logistično podporo za raziskave, monitoring, izobraževanje, ki se nanašajo na lokalno, regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave in trajnostni razvoj.

Unesco vsakih deset let preverja status biosfernega območja in pri tem primerja izvedene aktivnosti in dosežene rezultate. Posebnost biosfernih območij je v tem, da vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava ni pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva in drugačna. Prebivalcem ponujajo številne priložnosti, ne nazadnje prinaša Unescovo priznanje izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost. Svetovna mreža biosfernih območij danes vključuje 686 biosfernih območij v 122 državah, vključujoč 20 čezmejnih biosfernih območij.


Več o biosfernih območjih v Sloveniji si lahko preberete na tej POVEZAVI.

Cilji projekta:
 • Približati Biosferna območja prebivalcem in širši javnosti
 • Povezati vsa BO v Sloveniji
 • Komunikacija in prenos dobrih praks ter znanj med biosfernimi območji
 • Izkoriščati potenciale biosfernih območjih za namene ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izboljševanja dohodkovnega položaja lokalnih prebivalcev
 • Povezati ponudnike s skupnim nastopom na trgu ter predstavitev biosfernih območij Slovenije za boljšo prepoznavnost
 • Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu in varovanju biosfernih območij Slovenije

Aktivnosti:

Faza I

Skupne aktivnosti:

1) Koordinacija in vodenje projekta
 • vodenje in koordinacija projekta
 
2) Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenijo ter prenos znanja med območji
 • Organizacija in izvedba strokovne eksurzije v BO Obsotelje in Kozjansko
 • Organizacija in izvedba strokovne ekskurzije v BO Krasa in porečje reke Reke
 • Predstavitev BO Julijske Alpe
 • Organizacija in izvedba izobraževalne delavnice na temo Povezovanje BO Slovenije (prenos znanja in izkušenj)

3) Oblikovanje in tisk izobraževalne zgibanke s predstavitvijo BO Slovenije
 • Priprava tekstov za zgibanko
 • Koordiniranje in usklajevanje pri oblikovanju in prilagoditvi izobraževalne knjižice za ranljive skupine »LAHKO BRANJE« (starejši, otroci, osebe s posebnimi potrebami)

4) Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečene dnevu BO Slovenije
 • Predstavitev BO Slovenije – predavanje
 • Prestavitev lokalnih izdelkov značilnih za posamezna BO ter imenovanje ambasadorja BO
 • Koordinacija in usklajevanje ponudnikov iz BO Slovenije z namenom predstavitve jedi in izdelkov iz BO Slovenije na prireditvi

5) Izdelava promocijskega materiala
 • Nakup ženskih in moških majic ter tisk

6) Snemanje oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije
 • Snemanje oddaje
 • Koordiniranje pri snemanju oddaje za BO Julijske Alpe (JA)

7) Specifične aktivnosti za biosferno območje Julijske Alpe
 • Priprava projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri Napoleonovem mostu
 • Izdelava kataloga urbane opreme za urejanje javnih površin
 • Priprava in izdelava vodnika pohodniške poti JA trail
 • Izdelava zasnove info-točk pohodniške poti JA trail
 • Nadgradnja blagovne znamke Bohinjsko

Faza II

SKUPNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

1) Izvedba izobraževalnih delavnic
 • Izvedba dveh delavnic na temo Predstavitev upravljanja BO Julijske Alpe deležnikom
 • Priprava in izvedba skupne delavnice na temo Vzpostavitev najbolj efektivnih komunikacijskih orodij z upravljavci BO Slovenije
 • Priprava izhodišč s komunikacijskimi orodji za upravljavce BO Slovenije 
 • Pogostitev na delavnicah

2) Specifične aktivnosti za biosferno območje Julijske Alpe
 • Izdelava animiranega filma na temo pohodništva
 • Izdelava digitalne aplikacije za namene povezovanja OŠ na BO
 

SKUPNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Izvedene strokovne ekskurzije v BO Slovenije ter prenos znanja in izkušenj v okviru izobraževalnih delavnic na temo povezovanja BO (Biosferno območje Julijske Alpe je na svojem območju gostilo partnerje iz BO Kras in BO Kozjansko in Obsotelje ter izvedlo ekskurzijo v BO Kras in ekskurzijo v BO Kozjansko in Obsotelje).
 • Izvedene izobraževalne delavnice za deležnike v BO Julijske Alpe (izobraževalna delavnica na temo povezovanja BO Slovenije (prenos znanj in izkušenj), delavnica Zmanjševanje ogljičnega odtisa v povezavi s trajnostno mobilnostjo v BO Slovenije).
 • Vzpostavljen sistem organiziranja dnevov biosfernega območja z izborom in imenovanjem ambasadorjev BO Julijske Alpe.
 • Oblikovana in natisnjena zgibanka s predstavitvijo BO Slovenije v formatu »LAHKO BRANJE« za ranljive ciljne skupine.
 • Izvedena lokalna prireditev posvečena Dnevu BO Slovenije z vključitvijo deležnikov in ponudnikov iz vseh treh BO Slovenije.
 • Posnet in predvajan dokumentarni film na temo perspektivnih in inovativnih podjetniških idej v BO Slovenije, ki si ga lahko ogledate na tej POVEZAVI
 • Izvedena skupna izobraževalna delavnica na temo Vzpostavitve najbolj efektivnih komunikacijskih orodij z upravljavci BO Slovenije.
 • Izdelana izhodišča komunikacijskih orodij med upravljavci BO Slovenije in deležniki.


SPECIFIČNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Izdelana digitalna aplikacije za namene povezovanja OŠ na BO.
 • Vzpostavljena izhodišča in podporno okolje pohodniške poti okoli Julijskih Alp (vodnik, koncepti infotočk, katalog urbane opreme, dokumentacija za parkirišče).

Spletne povezave


Dodatne informacije:
Tjaša Maurič, telefon: 05/ 38-41-883, e-pošta: tjasa.mauric@prc.si

Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem