Pridobitev dokumentacije za enostavno gradbeno dovoljenje za pot na planino Božca na Stolu, za odsek Sedlo-Božca

Območje LAS-a je pretežno živinorejsko. Ovčereja in govedoreja sta glavni kmetijski panogi. Na planini Božca deluje mlečna planina, ki jo uporabljajo kmetje iz občin Bovec in Kobarid. Medtem ko je cesta iz smeri Učeja na bovški strani normalno prevozna, je cesta iz smeri Sedlo na kobariški strani neurejena in težko dostopna. Cesta ni vrisana, na njej tudi ni pridobljena služnostna pravica, zato se je Občina Kobarid odločila, da se z lastniki parcel (cca. 120) dogovori za sklenitev pogodb o služnosti. Te pogodbe so osnova za pridobitev enostavnega gradbenega dovoljenja. Občini bo tako omogočeno trajno vzdrževanje ceste, predvsem pa bo zagotovljena večja varnost uporabnikom poti.

Aktivnosti

 • Priprava podatkov in pridobitev seznama lastnikov cca. 120 parcel, kjer poteka dostopna pot.
 • Pridobitev služnosti na parcelah:
  • priprava služnostnih pogodb,
  • druga dejanja pred sodišči,
  • postavitev skrbnika neznanega dediča,
  • sklepanje brezplačnih služnostnih pogodb,
  • izdelava zemljiškoknjižnih predlogov,
  • sestava služnostnih pogodb (cca. 117-krat),
  • priprava zemljiškoknjižnih predlogov (cca. 117-krat),
  • overitev pogodb pri notarju,
  • ostale (nepredvidene) aktivnosti v zvezi s projektom.
 • Pridobitev enostavnega gradbenega dovoljenja na dostopni poti Sedlo-Božca.

Osnovni podatki

Ime projekta: Pridobitev dokumentacije za enostavno gradbeno dovoljenje za pot na planino Božca na Stolu, za odsek Sedlo-Božca
Nosilec: Občina Kobarid
Partnerji: KS Sedlo, KS Breginj, KS Kred-Staro selo, Pašna skupnost Božca (vključeni kmetje iz Občine Kobarid in Občine Bovec), Razvojno društvo Breginjski kot
Celotna vrednost projekta: 21.009,60 €
Sredstva LEADER: 5.954,40 €
Obdobje izvajanja projekta: marec 2009–marec 2010
Projektni vodja: Nataša Taljat, Občina Kobarid, tel.: 05/38-99-219, e-pošta: natasa.taljat@kobarid.si

Učinki projekta:

Projekt je potekal v dveh fazah in sicer:

V prvi fazi 2009:

 • Pridobitev seznama parcel (potrebna je bila priprava podatkov in pridobitev seznama lastnikov za 151 parcel, kjer poteka dostopna pot) – glej poročilo izvajalke,
 • pridobitev služnosti na parcelah,
 • priprava služnostnih pogodb,
 • druga dejanja pred sodišči,
 • postavitev skrbnika neznanega dediča,
 • sklepanje brezplačnih služnostnih pogodb (98),
 • izdelava zemljiškoknjižnih predlogov,
 • sestava služnostnih pogodb,
 • priprava zemljiškoknjižnih predlogov,
 • overitev pogodb pri notarju (brez upravnih taks),
 • ostale (nepredvidene) aktivnosti v zvezi s projektom (opravila v zvezi s sklepi o dedovanju).

V pot od vasi Sedlo do planine Božca bo po pridobljenem enostavnem gradbenem dovoljenju Občina Kobarid vložila investicijska sredstva že v letu 2010, s projektom, ki je sestavni del NRP-jevin se bo s projektom vlagalo in jo usposobilo za normalen dostop vsem, ki imajo na planini živino.

V drugi fazi 2010:

 • v letu 2009 niso bila pridobljena vsa soglasja vseh lastnikov ali njihovih dedičev, ker jih nekaj živi v Argentini in drugod po svetu (cca. 120 lastnikov), zato smo nekaj služnostnih pogodb sklenili v začetku leta 2010,
 • zaključek projekta s pridobitvijo enostavnega gradbenega dovoljenja v letu 2010.

V drugi fazi je bilo sklenjenih in overjenih še preostalih 34 služnostnih.
Z zaključkom projekta so pridobili enostavno gradbeno dovoljenje za pot na planino Božca. Tako bo možnost vzdrževanja poti, ki jo že doslej veliko uporabljajo kmetje in obiskovalci planine. Z rednim vzdrževanjem bo zagotovljena varnost njenih uporabnikov. Vzdrževanje poti predstavlja vsakoletni strošek proračuna Občine Kobarid. Dokler pot nima urejene služnosti, so vsi posegi na njej brez zakonske podlage. Pot je javna, njena uporaba je brezplačna in je življenjskega pomena za vasi pod Kobariškim Stolom.

Partnerji v projektu:

 1. Krajevna skupnost Sedlo,
 2. Krajevna skupnost Breginj,
 3. Krajevna skupnost Kred-Staro selo,
 4. Pašna skupnost Božca (vključeni kmetje iz Občine Kobarid in Občine Bovec),
 5. Razvojno društvo Breginjski kot,
 6. Posoški razvojni center – koordinacija projekta, pomoč pri iskanju pacelnih številk in lastnikov parcel za pridobitev enostavnega gradbenega dovoljenja za cesto na Božco na planini Stol, pomoč pri organizaciji sestankov lastnikov parcel, pomoč pri pripravi baze podatkov o parcelah in lastništvu, priprava poročila ob zaključku 1. faze projekta na LAS za razvoj.