Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)

Posoški razvojni center je bil izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 Ministrstva za šolstvo in šport za operacijo Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), ki se je izvajala v obdobju od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013.

Cilj operacije
Cilj operacije je bil ustrezno pridobivanje izkušenj in znanj za uspešno nadaljevanje izobraževanja in izbiro poklicne kariere, v pridobivanju pozitivnih izkušenj delovanja v okolju ter izgradnjo ustrezne samopodobe o sebi.

O programu PUM
Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM) je javno veljaven izobraževalni program, namenjen mladim v starosti od 15 do 25 let, ki so iz različnih razlogov prekinili šolanje, ostali brez poklica, niso zaposleni, so pa pripravljeni narediti nekaj zase. Program traja eno šolsko leto, od septembra do junija. Za udeležence je brezplačen. V programu potekajo aktivnosti po načelu projektnega dela. Razdeljene so na štiri področja:
  • individualni učni projekti (večinoma gre za učenje in priprave na izpite ter iskanje zaposlitve),
  • izbirno projektno delo (odvisno je od interesa celotne skupine – npr. snemanje filma, fotografski tečaj in organiziranje fotografske razstave, priprava lutkovne predstave …),
  • produkcijsko projektno delo (mladi se naučijo izdelovati različne izdelke, poleg tega pa se seznanijo tudi s fazami produkcijskega dela – npr. domača obrt, rokodelske dejavnosti, storitve: izdelava lesenih izdelkov (ptičje hišice, pohištvo iz palet)),
  • interesne dejavnosti (gre za kratke eno- do tri-dnevne delavnice, organizirane z namenom spodbujanja, širjenja in zadovoljevanja različnih interesov – npr. kulturne prireditve, športne aktivnosti, sodelovanje z okoljem, izleti …).
Kurikulum programa je dosegljiv tukaj.

Rezultati operacije
 
Naziv kazalnika Leto Načrtovana vrednost Dosežena vrednost Št. udel., ki so uspešno dokončali program
Število udeležencev usposabljanja 2010 / 17  /
Število udeležencev usposabljanja 2011 18 19 17
Število udeležencev usposabljanja 2012 18 21 16
Število udeležencev usposabljanja 2013 18 19 29

Operacija Projektno učenje za mlajše odrasle je bila vredna 301.500,00 EUR; omenjene programe je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007−2013. Razvojna prioriteta je razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prednostna usmeritev pa izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)