Razvoj novih produktov na podeželju

V okviru projekta je bil razvit nov lokalni produkt (kanalska noša), ki ima pred seboj številne možnosti nadaljnjega razvoja ter odkupljena receptura za kulinarični produkt marijaceljski kolač. Projekt je pozitivno vplival na razvoj novih produktov in s tem nove turistične ponudbe in posledično na povečanje prepoznavnosti območja. Hkrati omogoča, da se bodo lahko v bodoče vanjo vključevali v večji meri zasebni finančni viri ter se bo tako okrepila možnost razvoja nove tržne ponudbe.

Konkretni rezultati projekta so:

 • razvit je bil nov produkt z namenom obogatitve obstoječe turistične ponudbe Kanalskega – kanalska noša,
 • odkupljen je bil recept za drugi nov produkt Kanalskega – marijaceljski kolač, ki postaja nov zanimiv produkt,
 • pripravljena je bila analiza stanja in študija možnosti na Idrijsko-Cerkljanskem za razvoj novih lokalno tipičnih produktov oz. za vključitev novih ponudnikov, izdelana študija možnosti za razvoj novih lokalno tipičnih produktov oz. vključitev novih ponudnikov; in programski del oblikovanja ponudbe podeželja (pilotna obravnava ponudnikov),
 • pripravljen je bil promocijski material (razglednica z motivom kanalske noše; zloženka dopolnilne dejavnosti; brošura ekološko kmetijstvo),
 • izdelana je bila fototeka s ponudbo pilotnega območja,
 • pilotno so bili obravnavani ponudniki in zanje bila izvedena svetovanja in informiranja,
 • pripravljena so bila izhodišča in navodila za registracijo in opravljanje nekaterih izmed aktualnih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
 • identificirane so bile možnosti učnih lokacij za posamezno vrsto dopolnilnih dejavnosti (pridobili smo 4 mentorske kmetije).

Osnovni podatki o projektu:

Ime projekta: Razvoj novih produktov na podeželju
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji:

 • Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija – koordinacija in vodenje projekta , analiza stanja na območju Idrijsko-Cerkljanskega ter študija možnosti za razvoj novih tipičnih ponudnikov.
 • Občina Idrija – sofinanciranje projekta.
 • Občina Cerkno – sofinanciranje projekta.
 • Občina Kanal ob Soči – sofinanciranje projekta.
 • Društvo upokojencev Kanal – vezenje vzorčnega primera noše na podlagi raziskovalne naloge osnovne šole Kanal.
 • TD Kolovrat Lig - pomoč pri filmu, prireditvi in prospektu
 • TIC Kanal – v sklopu Občine Kanal ob Soči, koordiniranje aktivnosti.

Celotna vrednost projekta: 57.381,94 €
Sredstva LEADER: 37.578,13 €, 65 % od celotne vrednosti
Obdobje izvajanja projekta: september 2008 - avgust 2009
Projektni vodja: Darja Laharnar, ICRA d.o.o. Idrija, 05 734 39 14, darja.laharnar@icra.si