Regijska štipendijska shema (RŠS) Goriške statistične regije 2007–2013

Obdobje trajanja projekta: od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2015

S programskim obdobjem 2007–2013 je izvajanje projekta Regijske štipendijske sheme (RŠS) na državni ravni prevzel Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, za Severno Primorsko (Goriško statistično regijo) je naloge štipenditorja opravljal Posoški razvojni center (PRC).
Polovico sredstev za štipendije v okviru projekta so zagotovili delodajalci in nekatere občine, drugo polovico sredstev za štipendije je posredno zagotavljal PRC, vendar pri posamezni štipendiji največ do višine 30 odstotkov minimalne plače. Sredstva so bila pridobljena prek vsakoletnega razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije. Štipendije je v okviru projektov RŠS štipendistom v celoti izplačeval PRC.
Projekt je bil delno financiran iz Evropske unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvajal se je v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Analiza Regijske štipendijske sheme

V spodnjem dokumentu so predstavljeni rezultati šestletnega izvajanja Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije. Od šolskega/študijskega leta 2008/2009 do vključno šolskega/študijskega leta 2013/2014 je PRC kot štipenditor sodeloval z več kot 60 različnimi delodajalci in 11 občinami v regiji. Štipendije so bile podeljene 495 dijakom in študentom, največ tistim s področja strojništva, elektrotehnike in mehatronike.
Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije je v primerjavi s slovenskim povprečjem vsako leto na prvem ali drugem mestu po številu podeljenih kadrovskih štipendij.

Regijska štipendijska shema (RŠS) Goriške statistične regije