Ime projekta: Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi
Akronim: RIBAsador
Prijavitelj: Javni zavod Turizem Dolina Soče
Partner: Posoški razvojni center
Začetek in zaključek projekta: 1. 1. 2020–9. 9. 2022
Vrednost projekta: 92.504,94 EUR
Upravičeni stroški: 84.962,74 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 85-odstotni
Odobrena vrednost sredstev: 72.218,33 EUR

Projekt je bil s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33153-21/2018/4 dne 9. 9. 2019.


Vsebina

Projekt je naslavljal spodbujanje inovacij in razvoj inovativnih poslovnih modelov na področju trženja in promocije proizvodov na področju akvakulture in ribištva v vseh členih dobavne verige.
Razvita je bila kolektivna blagovna znamka Dolina Soče, pri čemer je bil uveden nov certifikat za izdelke in doživetja višje dodane vrednosti s poudarkom na akvakulturi. Poleg samega razvoja znamke in certifikata je bil namen projekta privabiti deležnike in jim s pomočjo delavnic ter osebnega svetovanja pomagati razvijati ponudbo, ki preko certifikata predstavlja edinstvenost doline in njeno kakovost.

Vzpostavljena je bila platforma znanja, ki je v mrežo povezala vse zainteresirane ribogojnice na območju LAS Doline Soče z namenom prenosa znanja iz akademskih krogov na teren. Cilj platforme znanja je tudi vplivanje na povečanje obsega proizvodnje in s tem povečanje možnosti za (zelene) zaposlitve. V mreži se bodo usklajevali različni interesi na vodotokih in njihovih vplivnih območjih.
 

Aktivnosti:

 • Vzpostavitev kolektivne blagovne znamke (KBZ)
 • Animacija na terenu, sodelovanje pri vzpostavitvi KBZ
 • Oblikovanje celostne podobe znaka (CGP) in embalaže
 • Strokovna podpora pri oblikovanju platforme znanja
 • Priprava koncepta platforme znanja, animiranje deležnikov akvakulture
 • Organizacija delovnih srečanj, opredelitev vsebinskih sklopov povezave raziskav in podjetništva
 • Organizacija in izvedba prve strokovne konference
 • Tisk embalaže
 • Priprava vsebin in izvedba spletne kampanje za nosilce certifikata
 • Strokovna podpora pri oblikovanju platforme znanja
 • Koordinacija platforme znanja, povezava z nosilci raziskav
 • Animacija in vključevanje deležnikov širše verige akvakulture
 • Organizacija in izvedba druge strokovne konference


Cilji:

 • S pomočjo certificiranja dvigniti dodano vrednost rib in ribjih izdelkov, rokodelskih izdelkov, gostinske ponudbe, vodenih doživetij in prireditev s sodelovanjem deležnikov iz področja akvakulture z namenom identifikacije in promocije ponudbe in ponudnikov, podelitev certifikatov.
 • Vzpostaviti platformo znanja za povezavo institucij znanja in poslovnih subjektov v sektorju akvakulture.


Rezultati:

 • Oblikovan model mreženja lokalnih akterjev
 • Vzpostavljen sistem certificiranja s pravilnikom in podelitev prvih certifikatov
 • Oblikovanje vizualne podobe Kolektivne blagovne znamke s certifikatom
 • Tri ocenjevanja ponudbe za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke v občinah Tolmin, Kobarid in Bovec
 • Oblikovan in izdelan promocijski material za opremo certificiranih izdelkov
 • Platforma znanja, ki bo integrirala znanja s proizvajalci in gospodarskimi subjekti vzdolž celotne verige vrednosti
 • Vzpostavljena neformalna mreža malih gospodarskih subjektov – ribogojnic
 • Dve konferenci


Povezave:

RIBAsador