O skladih dela

Skladi dela so samostojne neprofitne institucije, ki z instrumenti Aktivne politike zaposlovanja (APZ) pripomorejo k uravnavanju strukturnega neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela ter zmanjševanju brezposelnosti. V Sloveniji so začeli nastajali konec 90-ih let na osnovi dokumenta Projekt pomoči države pri kadrovski prenovi podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost, ki ga je sprejela Vlada RS in na ta način želela aktivno poseči na trg dela, kjer se zaradi prilagajanja novim tržnim razmeram pojavljalo vse več presežnih delavcev.

V letu 2009/2010 je bila skladom dela dodeljena nova vloga v okviru Aktivne politike zaposlovanja in tako so pričeli izvajati Aktivnost U.1.2 »Poklicno in zaposlitveno informiranje in svetovanje oseb v postopku izgubljanja zaposlitve«, ki izhaja iz Kataloga ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013.

Pri izvajanju aktivnosti so skladi dela sodelovali z območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ), delodajalci in osebami v postopku izgubljanja zaposlitve.

Sklada dela Posočje

Sklad dela Posočje je bil ustanovljen leta 1999. Njegovi ustanovitelji so bile štiri družbe iz Posočja, leta 2002 so se kot ustanovitelji pridružili še Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Tolmin in Posoški razvojni center. Posebnost Sklada dela Posočje je bila, da je pokrival relativno veliko območje, in sicer območje dveh območnih služb (OS) Zavoda RS za zaposlovanje, to je OS Nova Gorica in OS Koper.

Aktivnosti Sklada dela Posočje v obdobju celotnega delovanja
a) Obdobje od leta 1999 do leta 2006
V tem obdobju je bilo delovanje skladov dela usmerjano v preprečevanje brezposelnosti, in sicer z instrumentom preusposabljanj zaposlenih za druga dela v istem ali novem podjetju.

V času svojega delovanja od 1999 do 2006 je Sklad dela Posočje v svoje programe vključil prek 740 udeležencev iz 12 gospodarskih družb iz Zgornjega Posočja, 10 gospodarskih družb iz goriškega območja in 9 gospodarskih družb Obalno - Kraške in Notranjsko - Kraške regije.

b) Obdobje od leta 2007 do leta 2009
Sklad dela Posočje je v omejenem obsegu deloval tudi v letih od 2007 do 2009, ko ni bilo razpisov ZRSZ in ko Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) ni potrdilo programa dela na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. V tem času je v svoje aktivnosti vključil 413 potencialno brezposelnih delavcev.

c) Obdobje od leta 2009 do leta 2010
Z letom 2009 je MDDSZ skladom dela dodelilo drugačno vlogo. Na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB-UPB1) so bili vsi skladi v Sloveniji uvrščeni med izvajalce ukrepov Aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji in so predstavljali »podaljšano« roko ZRSZ. V letu 2009/2010 jim je bila dodeljena nova vloga v okviru Aktivne politike zaposlovanja: izvajali so Aktivnost U.1.2 »Poklicno in zaposlitveno informiranje in svetovanje oseb v postopku izgubljanja zaposlitve«, ki izhaja iz Kataloga ukrepov Aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013.

Udeležencem, ki so bili vključeni v delavnice, je Sklad dela Posočje pomagal, da so na 20-urni delavnici pridobili prve informacije in usmeritve o pravnih podlagah (pravice delavcev in obveznosti delodajalcev), spoznavali so značilnosti aktualnega trga dela, ukrepe Aktivne politike zaposlovanja, usvojili so učinkovito iskanje nove zaposlitve, izpopolnili komunikacijske veščine, da so se lahko ponovno vključili v delovni proces. V letu 2010 je bilo v projekt vključenih 125 udeležencev iz 9 podjetji na območju Goriške statistične regije.

d) Obdobje od leta 2011 do leta 2015
Od 1. januarja 2011, ko je stopil v veljavo nov Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), je MDDSZ skladom ponovno spremenilo vlogo. Zaradi zakonskih omejitev niso mogli več kandidirati na državne razpise in si pridobiti sredstva za svoje delovanje.

Kljub omejitvam je Sklad dela Posočje nadaljeval z osnovnim poslanstvom, to je preprečevanje potencialne brezposelnosti in dvig ravni znanja. Samostojno je organiziral izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v posoških občinah. Delavnice so sofinancirale soustanoviteljice sklada (Občine Bovec, Kobarid in Tolmin). Vsebine delavnic so temeljile na potrebah, ki so izhajale iz posoških gospodarskih družb. Organizirana pa so bila tudi specifična izobraževanja za potrebe posameznih organizacij in samoplačniške delavnice.

d) Leto 2016
Skladno s sklepom Programskega sveta Sklad dela Posočje v letu 2016 zaključuje svoje poslanstvo. Dejavnosti, ki jih je izvajal, se skladno s sklepom prenesejo na Posoški razvojni center.
 

Kazalniki od 2010 do 2016:

   Leto  

Število izvedenih delavnic, sofinanciranih
s strani Občin Bovec, Kobarid in Tolmin*

Število udeležencev

2010

6

74

2011

6

88

2012

18

190

2013

22

258

2014

29

363

2015

14

146

2016

1

35


*Vsi tečaji in delavnice so bili za udeležence iz Zgornjega Posočja brezplačni!
 

Sklad dela Posočje:

mag. Ljubo Čibej, manager Sklada dela Posočje

mag. Damijana Kravanja, strokovna sodelavka
telefon: 05/38-41-511
e-pošta: damijana.sklad@prc.si

Sklad dela Posočje