Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022

Naslov projekta: Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022
Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj od 2016 do 2022

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Nova Gorica
Ostali partnerji v konzorciju: Posoški razvojni center, Ljudska univerza AjdovščinaŠolski center Nova Gorica – Medpodjetniški izobraževalni center (MIC)
Obdobje trajanja projekta: od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022
Vrednost operacije: 684.000 EUR

V konzorciju za Goriško smo z informiranjem in svetovanjem (po modelu ISIO) približali vseživljenjsko učenje čim večjemu številu zaposlenih v regiji (s poudarkom na nižje izobraženih in manj usposobljenih), hkrati pa motivirali tudi delodajalce za vključevanje zaposlenih v izobraževanje. Namen projekta je bil izboljšanje tistih kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Ob tem smo za vse zainteresirane izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj, kar je posamezniku služilo kot povratna informacija in hkrati spodbuda za nadaljnje izobraževanje, delodajalcu pa kot informacija, s kakšnimi kadri razpolaga in kakšna znanja ter kompetence podjetje potrebuje.

Z vključevanjem zaposlenih v postopke svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj smo podpirali tudi cilje Evropskega programa za izobraževanje odraslih, ki še posebej poudarja pomen svetovanja v izobraževanju odraslih v podjetjih. Slednje naj bi delodajalce dodatno spodbudilo za sodelovanje pri učenju na delovnem mestu in večje vključevanje zaposlenih v različne oblike vseživljenjskega učenja.

Kontaktna oseba:
Patricija Rejec, tel.: 05/38-41-506, e-pošta: patricija.rejec@prc.si


Projekt Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022 se je izvajal v okviru Operativnega progama za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022