Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe

Ime projekta: Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe
Akronim: JA TRAIL
Prijavitelj: Javni zavod za turizem Dolina Soče
Projektni partnerji: Občina Kobarid, Občina Tolmin, Javni zavod Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, Turistično društvo Log pod Mangartom
Začetek in zaključek projekta: 21.12. 2018–30. 6. 2020
Vrednost projekta: 146.745,47 EUR
Upravičeni stroški: 129.403,62 EUR
Zaprošen delež sofinanciranja: 85 %
Odobrena vrednost sredstev: 109.723,31 EUR

Projekt je bil s strani Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja potrjen z Odločbo o pravici do sredstev št. 33152-20/2018/8 dne 20. 12. 2018.

Vsebina
Turizem na območju LAS Doline Soče temelji na ohranjeni naravi, naravni in kulturni dediščini, »outdoor« dejavnostih in aktivnem preživljanju prostega časa. Z vsakoletnim povečevanjem števila obiskovalcev se turistično gospodarstvo sooča z veliko prostorsko in časovno obremenitvijo glavnih turističnih točk ter načinom prihoda obiskovalcev (nerazvit javni promet). Celoten projekt Usmerjanje obiska v TNP – Pot Julijske Alpe odgovarja na izzive povečanega obiska in je neposredno ter posredno namenjen ohranjanju narave in naravne dediščine, ki predstavljajo potencial za razvoj novih inovativnih sonaravnih turističnih in gospodarskih storitev ter produktov, ki bodo omilili trenutne pritiske na okolje.

Biosferno območje Julijske Alpe (JA), katerega upravljavec je Javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), vključuje občine treh upravnih enot: Jesenice, Radovljica in Tolmin. Osrednji cilj upravljanja biosfernega območja je vzpostaviti regijo, kjer gospodarski procesi potekajo usklajeno z naravovarstvenimi smernicami območja. Ker trajnostni turizem predstavlja generator gospodarskega razvoja biosfernega območja Julijskih Alp kot tudi same doline Soče, je skupno sodelovanje vseh deležnikov (občin, zavod za turizem, turistično gospodarstvo, naravovarstvene organizacije in druge sorodne institucije) nujno. Na območju JA že več kot 25 let deluje Skupnost Julijskih Alp, ki območje zastopa celostno, predvsem z vidika promocije. V skupnost so s primorske strani vključene občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter JZ TNP, na gorenjskem pa občine Bohinj, Bled, Radovljica ter Kranjska Gora. Na podlagi uspešnega sodelovanja v preteklosti ter zakonskih podlag je v letu 2015 JZ TNP skupaj z deležniki pripravil Razvojni načrt UNESCO MaB območja Julijske Alpe kot turistična destinacija, ki med prioritetami izpostavlja tudi varstvene cilje zavarovanega območja TNP. Januarja 2016 je bil omenjeni razvojni načrt potrjen s strani županov občin biosfernega območja (poleg omenjenih občin so pri pripravi sodelovale tudi občine Jesenice, Žirovnica in Gorje). Skupni izziv Skupnosti JA je vzpostaviti vzorčno destinacijo trajnostnega razvoja. Razvojni načrt predstavlja temelje za trajnostni razvoj območja, predvsem trajnostni razvoj turizma. Poleg skupnih produktov, promocije in trženja vključuje tudi dejavnosti na področju dvigovanja ozaveščenosti o pomeni varovanja narave in ohranjanja kulturne dediščine, na področju trajnostne mobilnosti in lokalnega razvoja trajnostnega turizma. Postavlja temelje za skupno upravljanje destinacije in pohodništvo z inovativnim produktom Pot Julijske Alpe je prvi korak v začrtani smeri.

Namen operacije je usmerjati obisk na območju TNP (primorski del) iz visokogorja in občutljivejših con na obrobje ter s tem ohranjati naravno dediščino in razvijati trajnostni turizem. Z izvedbo pilotne ureditve etape pohodniške poti se bo postavilo temelje nadaljnjega označevanja etap poti, ki bo potekala okoli JA in s tem dolinsko povezala Primorsko in Gorenjsko.

Operacija celostno obravnava izzive spremljanja obiska in usmerjanje obiska v zavarovanem območju z vidika naravovarstvenih smernic in sodelovanja vseh deležnikov. S tega vidika bo ključno prispevala k razvoju trajnostnega turizma (nov produkt Pot Julijske Alpe, obnovljena in nadgrajena turistična infrastruktura) in k doseganju varstvenih ciljev zavarovanega območja z ozaveščanjem obiskovalcev (interpretacija narave in naravne dediščine, ozaveščanje o stanju okolja). Operacija se sooča s problematiko javnega prometa v dolini Soče in z aktivnostmi išče rešitve za učinkovitejšo vpeljavo trajnostne mobilnosti kot podpornega elementa pri sonaravnem razvoju turizma in produktov.

Z razvojem turistične infrastrukture izven lokalnih centrov operacija prispeva k prostorski razpršenosti, ki trenutno predstavlja velik problem, posebej v visoki poletni sezoni. S tem se ključno prispeva k razvoju podeželskih območij s poudarkom na pospeševanju lokalnega razvoja podeželja, predvsem turizma in k ozaveščanju o ohranjanju narave in naravni dediščini. Pohodništvo je ena izmed prevladujočih turističnih dejavnosti znotraj območja doline Soče in ga je z dobro premišljeno infrastrukturo in promocijo mogoče prostorsko (daljinske pohodniške poti) in časovno (podaljšati sezono) razpršiti in s tem zmanjšati njegov vpliv na okolje.

 
Cilji:
 • Vzpostaviti celovit sistem za spremljanje obiska v zavarovanem območju (monitoring)
 • Z analizo rezultatov monitoringa, nabora ukrepov, vsebinami interpretacije naravne in kulturne dediščine (informacijske table) usmerjati obisk na območju TNP iz visokogorja in občutljivih con na obrobje parka ter s tem vplivati na razvoj trajnostnega gospodarstva (turistična ponudba in delovna mesta) na podeželskih območij.
 • Pregledati stanje (analiza) javnega prometa v dolini Soče, pripraviti podlage za razvojne ukrepe ter poiskati priložnosti za razvoj trajnostnega javnega prometa za potrebe domačinov in obiskovalcev.
 • Prostorsko in časovno razpršiti obiskovalce (pohodnike).
 • Infrastrukturno urediti pilotno etapo JA Trail, vstopno točko v TNP za pohodnike na Planini Kuhinja ter ograje in razgledišča v Tolminskih koritih ter s tem vzpostaviti pogoje za doživljanje narave gibalno oviranim osebam in osebam z drugimi omejitvami.
 • Po pilotno izvedenem spremljanju obiska v TNP tekom operacije pripraviti podlage in načrte za nadaljnjo spremljanje obiska v TNP ter prenos znanj upravljavcem drugih zavarovanih območij.
 • S povečanjem obiska pohodnikov širiti poslovno okolje in priložnosti ter posredno vplivati na zaposlovanje v panogi.

 
Aktivnosti 

Faza I

1. Vodenje in koordinacija operacije

2. Interpretacija naravne in kulturne dediščine
 • Fotografije in kratki video posnetki
 • Informacijske table na območju TNP
3. Spremljanje in usmerjanje obiska v TNP (monitoring)

4. Turistična infrastruktura v občini Kobarid
 • Ureditev vstopne točke v TNP za pohodnike na Planini Kuhinja
 • Ureditev turistične infrastrukture na območju Breginja
5. Turistična infrastruktura v občini Tolmin
 • Ureditev obcestne ograje in razgledišč v Tolminskih koritih
6. Izvedba pilotne etape pohodniške poti JA Trail
 • Oblikovanje, tisk in postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel na etapi pohodniške poti JA Trail Predel-Bovec
 • Oblikovanje, tisk in postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel na etapi pohodniške poti JA Trail pentlja Mangart
 • Ogled, obnova, nadelava obstoječe uničene poti

Faza II

7. Vodenje in koordinacija operacije

8. Promocija operacije
 • Oblikovanje in objava strokovnega članka v medijih
 • Pogostitev na zaključni konferenci
9. Interpretacija naravne in kulturne dediščine
 • Foto/video material za potrebe interpretacije naravne in kulturne dediščine
 • Nadgradnja tematske poti Tolminska korita
10. Spremljanje in usmerjanje obiska v TNP (monitoring)

11. Trajnostna mobilnost v dolini Soče (priprava študije)


Rezultati:
 • Urejena etapa Poti Julijske Alpe (Predel–Bovec) kot pilotna podlaga za ureditev celotne trase in nov sistemski pristop: z urejeno potjo se bo ohranilo/izboljšalo stanje narave na trasi v zavarovanem območju. Obiskovalci bodo pravilno usmerjeni in osveščeni, kakšna dediščina se v prostoru nahaja in kako jo lahko ohranimo. Pot Julijske Alpe in samo pohodništvo bodo spodbujali zdrav in dejaven življenjski slog.
 • Urejena turistična in parkovna infrastruktura: za potrebe usmerjanja in informiranja obiskovalcev se bo na posameznih delih pohodne poti Julijske Alpe izvedla različna turistična in parkovna infrastruktura. Z novim skupnim sistemskih pristopom označevanja poti bo na tablah tudi vsebina o pomenu in varstvu naravne in kulturne dediščine ter povezanost različnih deležnikov k enakemu cilju,
 • Razvita metodologija in izveden monitoring na območju TNP-primorska: ker praksa spremljanja obiska na zavarovanih območjih še ni razvita, bo potrebno pripraviti metodologijo za spremljanje obiska na posameznih točkah. Na določenih mestih se bo tekom operacije izvajal monitoring obiskovalcev na osnovi števcev. Z analizo rezultatov se bo pripravil nabor ukrepov in orodij za učinkovito usmerjanje obiska. Nov sistemski pristop k spremljanju obiska bo pripomogel tudi k nadaljnjim nadgradnjam parkovne in turistične infrastrukture,
 • Projektna naloga prenove tematske poti Tolminska korita: projektna naloga bo zastavila podlage in vsebine za izvedbo nadgradnje tematske poti v Tolminskih koritih izven operacije,
 • Fotografije in kratki video posnetki: skozi foto in video material, ki bo narejen predvsem na zavarovanem območju TNP, bo promoviral pomen in ohranitev naravne dediščine. Ta material se bo uporabljal kot interpretacija naravne dediščine na informacijskih tablah kot tudi za spletne vsebine in tiskovine, ki niso del operacije, zasledujejo pa cilje promocije naravne in kulturne dediščine na območju LAS Dolina Soče,
 • Študija trajnostne mobilnosti v Dolini Soče: s študijo se bo izvedel posnetek stanja javnega prometa v dolini Soče, geografskih značilnosti. Oblikovalo se bo konkretne skupne temeljne razvojne imenovalce za izvedbo potrebnih ukrepov, ki bi postopoma pripeljali k bolj trajnostno oblikovani prometni ureditvi prometa.

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:
Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku – Pot Julijske Alpe