Več znanja na podeželju – III. del

Vsebina projekta

Projekt Več znanja na podeželju se bo izvajal že tretje leto zapored, saj se je izkazal za zelo koristnega za naše podeželsko prebivalstvo. V okviru projekta se bo pripravilo izobraževalni program ter izdelalo katalog Več znanja na podeželju, katalog izobraževanj za zimo in pomlad 2011, ki je rezultat skupnega dela več partnerjev: Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije, Posoškega razvojnega centra, Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica, Lokalne razvojne fundacije Banjško in Trnovske planote ter Turistično informacijskega centra iz Kanala ob Soči. Prav tako predstavlja ta projekt nadgradnjo prvih dveh v smislu razširitve na izobraževalno delo s čebelarji in številne izobraževalne aktivnosti, vezane na strokovno ocenjevanje lokalnih produktov, ki jih izvaja kmetijski zavod iz Nove Gorice. Naš cilj je povezati vse lokalne segmente v skupen izobraževalni program, ki bo pripravljen na osnovi analize že izvedenih izobraževanj in izkušenj v lokalnih okoljih. Novost projekta je njegova vsebinska nadgraditev z dvema novima vsebinskima sklopoma: pripravo in izvedbo ocenjevanj treh tipov izdelkov in medu, izvedbo izobraževalnih aktivnosti ob tem ter organizacijo enega ogleda dobre prakse. Nadgradnja vsebine je bila izvedena na predlog strokovnjakov iz kmetijskih svetovalnih služb ter ljudi s terena.

Rezultati projekta

Projekt Več znanja na podeželju se je izvajal že tretjič, saj se je v preteklih letih izkazal za zelo koristnega za naše podeželsko prebivalstvo. Pri snovanju projekta smo izhajali iz potreb lokalnega okolja, usmeritev strokovnih ustanov, predhodnih analiz in lastnih izkušenj. V okviru projekta se je pripravilo izobraževalni program, ki je rezultat skupnega dela partnerjev v projektu. Projekt je tudi nadgradnja prvih dveh v smislu razširitve na izobraževalno delo s čebelarji in na strokovno ocenjevanje lokalnih produktov ter na ogled dobre prakse. Izobraževalni program je sestavljen iz dveh delov, iz skupnih, bolj splošnih predavanj, ki so bila organizirana za celotno območje LAS, in iz lokalnih predavanj, ki so sledila lokalno izraženim potrebam in posebnostim posameznih občin. Izobraževanja so bila dostopna za vse podeželsko prebivalstvo in brezplačna. Za potrebe promoviranja in informiranja javnosti je bil izdan katalog, promocija je potekala preko dveh lokalnih postaj, dveh lokalnih časopisov in spletnih strani Posoškega razvojnega centra in ICRA. Narejena je bila skupna evalvacija izobraževanj s predlogi za nove vsebine, ter osnutek predloga za nov projekt za prijavo na javni poziv LAS za razvoj.

V projektu so bile izvedene naslednje aktivnosti:

1: Načrtovanje in priprava programa
Ta aktivnost je bila sestavljena iz naslednjih nalog: ažuriranje baz podatkov, pregled izvedenih izobraževanj v letih 2009 in 2010, ugotavljanje aktualnih potreb in načrtovanje izobraževanj, priprava izobraževalnega programa. Aktivnost se je časovno izvajala v prvih treh mesecih trajanja projekta, od septembra do vključno novembra 2010. Izvedli so jo vsi vključeni partnerji v projekt, večino dela pa so opravili ICRA, Posoški razvojni center, KGZS – Zavod Gorica, Občina Kanal ob Soči, Fundacija BiT Planota in NAC Tolmin, in sicer vsak na svoji lokaciji. Pripravljen in izveden je bil sestanek projektne skupine, in sicer 24. 9. 2010, na katerem je bilo 8 predstavnikov iz partnerskih organizacij. Nastali stroški te aktivnosti so stroški dela partnerjev in materialni stroški pri partnerjih.

2. Izvedba izobraževalnega programa za 2010 in 2011 ter promocija: to aktivnost projekta so sestavljale naslednje naloge:
Organizacija in izvedba vseh načrtovanih izobraževanj: v projektu je bilo skupaj izvedenih 41 izobraževanj, ki se jih je skupaj udeležilo 1.612 udeležencev (vključno z ogledom dobre prakse). Od tega je bilo 12 izobraževanj skupnih, in teh se je udeležilo 291 slušateljev, lokalnih pa je bilo 29 izobraževanj in teh se je udeležilo 1.321 udeležencev.
Vsi podatki o izobraževanjih, lokacijah, datumih izvedb, stroških in prilogah so razvidni iz priloge k temu poročilu: Priloga k Poročilu o opravljenem delu pod Aktivnost št. 2: Izvedba izobraževalnega programa zima-pomlad 2010/2011. Časovno so te aktivnosti večinoma potekale v letu 2011, od januarja do konca maja. V prilogi poročila so vključena vsa izobraževanja iz Kataloga Izobraževanj, izobraževanja za čebelarje, ogled dobre prakse, kreativne delavnice za posoške občine ter nekaj izobraževanj, ki so bila izvedena v času trajanja projekta, vendar že v času pred pripravo in izdajo kataloga.

Priprava in izvedba ocenjevanj treh tipov izdelkov: v okviru projekta se je pripravilo in izvedlo ocenjevanje treh tipov izdelkov: suhomesnatih izdelkov, domačih žganj in sirov. Vse naloge v zvezi s to aktivnostjo je izvedel partner KGZS-Zavod GO. Natančen opis vseh treh ocenjevanj je v prilogi poročilu.
Ocenjevanje suhomesnatih izdelkov iz celotnega območja LAS za razvoj je potekalo v mesecu aprilu 2011 na treh lokacijah: v Idriji, v Desklah in v Tolminu. Tričlanska komisija je ocenila skupaj 93 izdelkov. Po vsakem ocenjevanju je bila izvedena podelitev priznanj ter krajša predstavitev izdelkov z degustacijo in razlago.
Ocenjevanje domačih žganj iz celotnega območja LAS za razvoj je potekalo 31. 1. in 1. 2. 2011 v Idriji. Tričlanska komisija je ocenila skupaj 99 vzorcev žganj. Predavanje Kako do dobrega žganja? je bilo izvedeno februarja na treh lokacijah, v Idriji, v Morskem in v Tolminu. Ta predavanja so vključena v prvi odstavek tega poglavja (Organizacija in izvedba vseh načrtovanih izobraževanj).
Ocenjevanje sirov iz celotnega območja LAS za razvoj je potekalo 8. 10. 2010 v Tolminu, v času praznovanja Kmečkega praznika Tolmin 2010. Štiričlanska komisija je ocenila skupaj 22 izdelkov. Priznanja so bila podeljena v okviru osrednje prireditve na kmečkem prazniku v Tolminu.

Priprava in izvedba ogleda dobrih praks: v projektu je bila med drugim pripravljen in izveden ogled dobrih praks na območje Krasa in Brkinov, in sicer konec meseca marca. Podatki o tem dogodku so prav tako razvidni iz priloge k poročilu: Priloga k Poročilu o opravljenem delu pod Aktivnost št. 2: Izvedba izobraževalnega programa zima-pomlad 2010/2011, tako glede števila udeležencev kot stroškov in prilog. Organizator strokovne ekskurzije, namenjene ogledu dobre praske na kmetijah, ki se ukvarjajo s predelavo mleka, mesa in sadja, je bil projektni partner KGZS-Zavod GO. Ogleda se je udeležilo 51 kmetov iz celotnega območja LAS za razvoj. Organiziran je bil avtobusni prevoz iz Idrije na Kras in v Brkine preko Tolmina. Prvi postanek je bil na kmetiji Večko v Selu blizu Štanjela, nato v Tomaju na kozjerejski kmetiji Žerjal in na sadjarski kmetiji Morel v Bujah v Brkinih.

Priprava in tisk informativne brošure: v okviru projekta je bila pripravljena, oblikovana, natisnjena in distribuirana brošura Katalog izobraževanj. Vsebino kataloga so pripravili naslednji partnerji projekta: ICRA, PRC, KGZS-Zavod GO, Občina Kanal ob Soči, LAS za razvoj. Katalog je oblikovalo in natisnilo podjetje Grafoprint. Naklada kataloga je bila 16.500 izvodov. Brezplačen izvod kataloga je dobilo vsako gospodinjstvo na območju LAS za razvoj, partnerji smo kataloge pošiljali tudi sami po pošti ter jih dali na razpolago zainteresiranim na različnih javnih mestih. Katalog je bil natisnjen v decembru 2010, gospodinjstva pa so ga na dom dobila v prvih dneh januarja 2011.

Priprava in izvedba ostalih promocijskih aktivnosti: poleg tiska in distribucije Kataloga izobraževanj so bile izvedene še številne druge promocijske aktivnosti: na ICRA je bilo s sodelovanjem z zunanjim izvajalcem Radio Cerkno posnetih 7 radijskih oglasov z namenom obveščanja o aktualnih izobraževanjih iz projekta. Prav tako so bili na ICRA pripravljeni oglasi za posamezna izobraževanja za na spletno stran www.icra.si, skupen pregled vseh izobraževanj iz kataloga, pripravljen za spletne strani vseh partnerskih organizacij ter članek v časopisu Umnemu kmetovalcu. Na Posoškem razvojnem centru so predavanja in izobraževanja iz projekta promovirali preko Radia Kobarid – Alpski val ter časopisa Epicenter, preko Radia Kobarid pa so izobraževanja promovirali tudi na Občini Kanal ob Soči. Promocijske aktivnosti so bile večinoma izvedene v času od decembra 2010 do konca maja 2011.

3. Izdelava skupne evalvacije in analize vseh izvedenih izobraževanj: v okviru projekta smo na osnovi vrnjenih in izpolnjenih evalvacijskih obrazcev s strani udeležencev posameznih izobraževanj naredili evalvacije posameznih izobraževanj in na koncu še skupno evalvacijo programa s predlogi za nadaljnja izobraževanja. Tu želimo poudariti, da prav za vsa izobraževanja nismo pridobili povratnih informacij s strani udeležencev, saj nam tega sama izvedba ni vedno dopuščala. Evalvacijo smo pripravili na ICRA, tako za posamezna izobraževanja kot skupno evalvacijo s predlogi nadaljnjih izobraževanj. Evalvacija je bila narejena v mesecu maju 2011.

4. Koordinacija in vodenje projekta: projekt je vsebinsko koordinirala koordinatorka iz partnerske organizacije ICRA ob stalnem sodelovanju z nosilcem projekta LAS za razvoj ter ob stalnem sodelovanju predstavnikov ostalih partnerskih organizacij, predvsem iz KGZS – Zavod GO, Posoški razvojni center, NAC Tolmin in Občine Kanal ob Soči. Ta projektna aktivnost je trajala celotno obdobje projekta in vključuje tudi pripravo končnega poročila za LAS za razvoj. Za ostalo vodenje projekta, razen vsebinskega dela, je skrbel nosilec projekta LAS za razvoj.

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Več znanja na podeželju – III. del
Nosilec: LAS za razvoj
Partnerji: Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Bovec, Občina Kobarid, Občina Kanal ob Soči, Posoški razvojni center, ICRA d.o.o. Idrija, Fundacija BiT planota, KGZS – Zavod GO, NAC Tolmin
Celotna vrednost projekta: 51.342,86 €
Sredstva LEADER: do 29.782,12 €
Obdobje izvajanja projekta: september 2010–maj 2011
Projektni vodja: Mateja Bizjak, T: 05/37-43-911, e-pošta: mateja.bizjak @icra.si