Večgeneracijski center (VGC)

Naslov projekta: Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja
Vodilni partner: Ljudska univerza Nova Gorica
Ostali partnerji: Posoški razvojni center, Ljudska univerza Ajdovščina
Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021
Vrednost projekta: 713.823 €
Posredniški organ in izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Spletna stran projekta: www.vgcgoriske.si

Opis projekta:
Temeljni cilj projekta je bil dvig kakovosti življenja ciljnih skupin ter preprečevanje zdrsa le-teh v socialno izključenost in revščino. Večgeneracijski center je ponujal različne preventivne programe (vsebine in aktivnosti), namenjene predvsem družinam, posameznim družinskim članom, starejšim in drugim ranljivejšim skupinam družbe. Namen preventivnih programov je bil zagotavljanje dostopnosti in pluralizacije storitev za različne ciljne skupine. Storitve VGC so bile za uporabnike brezplačne in so jim bile na razpolago skozi celotno obdobje izvajanja projekta. VGC je deloval kot prostor neformalnega druženja in pridobivanja informacij, na dodatnih načrtovanih lokacijah pa so se izvajale vsebine, katerih namen je bil ohranjati aktivnost vključenih ciljnih skupin, jih opolnomočiti in posledično zmanjšati tveganje za socialno izključenost in revščino.

Opredelitev VGC:
VGC je predstavljal osrednji prostor zbiranja v lokalnem okolju, njegov namen pa je bil druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših in drugih ranljivih skupin. Dejavnosti VGC so bile preventivne narave in so bile namenjene socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin oziroma preprečevanju zdrsa v socialno izključenost. V okviru VGC so se izvajale številne dejavnosti, s poudarkom na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev uporabnikov je bila prostovoljna in brezplačna.

Ciljne skupine:
 • družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo,
 • osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno izključenost,
 • starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij, 
 • družine, v katerih so bile zaznane slabe starševske kompetence,
 • otroci in mladi s posebnimi potrebami,
 • migrantski in begunski posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin,
 • enostarševske družine,
 • invalidi.

Specifični cilji projekta:
 • poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti njihovo socialno izključenost;
 • ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti), ki bodo preventivno zastavljeni in bodo preprečevali zdrs v socialno izključenost;
 • opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
 • vzpostaviti informacijski center (kjer bodo na voljo vse informacije o dejavnostih, ki jih pokriva VGC, ter tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
 • okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij, občin v posamezni geografski enoti idr.
Kontaktna oseba:
Brigita Bratina Peršin, tel.: 05/38-41-515, e-pošta: brigita.bratina@prc.si

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter EU iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
Večgeneracijski center (VGC)