Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti

Projekt Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob Smaragdni poti (Krog) je eden od 54 projektov, ki so se v preteklih šestih letih izvajali na območju LAS za razvoj in so bili sofinancirani s pomočjo Evropskega sklada za razvoj podeželja, programa Leader in nosilcev ter partnerjev posameznih projektov.

Dejavnosti dvoletnega projekta so bile usmerjene v povečanje ponudbe in prodaje lokalnih pridelkov, izdelkov ter raznolikosti ponudbe na tržnicah in prodajnih mestih območja, v povečanje prepoznavnosti lokalnih izdelkov in ponudnikov med prebivalci, turisti in obiskovalci. Eden vidnejših rezultatov je delovanje vseh sedmih tržnic in skupnih prodajnih mest. Nekatere tržnice so skozi projekt šele zaživele, spet druge, ki so imele za sabo že bogate izkušnje, pa so služile kot primer dobrih praks. Prav povezanost organizatorjev, prenos dobrih praks in mreženje, zlasti večjih ponudnikov iz celotnega območja, je pripomoglo k bogatejši ponudbi ter večji prepoznavnosti tako lokalnih pridelkov in izdelkov kot tudi prepoznavnost ponudnikov med kupci.

Prva skupna predstavitev ponudbe celotnega območja je bila v juniju na Festivalu Krog, ki je v Tolminu potekal sočasno s Puntarskimi dnevi. Lokalni ponudniki so delo svojih pridnih rok predstavili na več kot 70 stojnicah. Povezanost obeh dogodkov je z drugih območij Slovenije privabila še večje število obiskovalcev, turistov in kupcev in je služila kot odlična promocija.

V času trajanja projekta smo izvedli tudi izobraževalne delavnice in druge oblike usposabljanj. Poleg tega smo za ponudnike začetnike pripravili šest zloženk z informacijami o načinu registracije najpogostejših dejavnosti na kmetiji. Predstavniki strokovnih institucij, povezanih v projektu, pa so ponudnikom lokalnih pridelkov in izdelkov posredovali znanje v obliki individualnih svetovanj.
 

Aktivnosti projekta


I. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Identifikacija različnih potreb okolja za krepitev ponudbe lokalnih izdelkov in pridelkov

 • identifikacija različnih potreb okolja na podlagi vedenja inštitucij na področju razvoja podeželja v obliki izdelave seznama oz. zbirnika,
 • izvedba delavnic (2) za predstavnike inštitucij, opredelitev znanj, pristojnosti, področij delovanja posameznih inštitucij, potreb okolja in načinov učinkovitejšega sodelovanja,
 • izdelava navodil za bodoče ponudnike lokalnih pridelkov/izdelkov/produktov – za potencialnega ponudnika izdelka/produkta, na primeru izbranih izdelkov/produktov izdelati korake (navodila) za 5 različnih tipov izdelkov/produktov »od ideje do izvedbe«, letak v obliki zgibanke (5 tipov* 3.500 izvodov).


C: Terensko delo

 • izdelava svetovalnega pripomočka za načrtovanje proizvodnje in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
 • delo s ponudniki - spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, domače obrti in drugih dejavnosti - (ob upoštevanju treh nivojev ponudnikov – začetniki; ponudniki s prakso in izkušeni ponudniki): individualno svetovanje – izvedenih (60 svetovanj ponudnikom), skupinsko svetovanje in izobraževanje – usposabljanje – (priprava programa skupinskega izobraževanja/usposabljanja ter izvedenih 9 izobraževanj).


D: Izvedba programa za skupna prodajna mesta lokalnih produktov (lokalnih tržnic in drugih prodajalnih mest)

 • priprava in vzpostavitev sistema,
 • izvajanje programa po lokalnih tržnicah (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Lokve, Idrija, Cerkno) in drugih skupnih prodajnih mest lokalnih produktov.


E: Promocija in obveščanje javnosti

 • v pogovornih radijskih oddajah predstavitev delovanja lokalnih tržnic in drugih skupnih prodajnih mest lokalnih produktov ter predstavitev ostalih projektnih aktivnosti (9 pogovornih oddaj),
 • oglaševanje v lokalnih medijih o projektnih aktivnostih in o skupinskem izobraževanju (7 objav; tiskanje 14.000 letakov za obveščanje vseh gospodinjstev na območju LAS).


II. FAZA

A: Koordinacija in vodenje projekta

B: Identifikacija različnih potreb okolja za krepitev ponudbe lokalnih pridelkov/izdelkov

 • srečanja lokalnih inštitucij, delujočih na področju razvoja podeželja (predstavitev novosti na področju registracije dopolnilnih dejavnosti in drugih dejavnosti, povezanih s ponudbo podeželja).


C: Terensko delo

 • nadaljevanje dela s ponudniki – spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, domače obrti in drugih dejavnosti – individualno svetovanje – izvedenih 80 svetovanj ponudnikom – skupinsko svetovanje in izobraževanje (usposabljanje),
 • organizacija in izvedba 9 izobraževanj /usposabljanj.


D: Izvedba programa za skupna prodajna mesta lokalnih produktov (lokalnih tržnic in drugih prodajalnih mest)

 • izvajanje programa po lokalnih tržnicah (Bovec, Kobarid, Tolmin, Kanal, Lokve, Idrija, Cerkno) in drugih skupnih prodajnih mest lokalnih produktov.


E: Promocija in obveščanje javnosti

 • organizacija prireditve »Festival KROG« – festival kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije v Tolminu 2013 v sklopu proslav 300 let kmečkega punta. Prireditev je namenjena prvi skupni predstavitvi ponudnikov območja LAS – 30 stojnic s ponudbo lokalnih pridelkov, izdelkov in drugih produktov,
 • oglaševanje v lokalnih medijih o prireditvi »Festival KROG«, o skupinskem izobraževanju in o drugih projektnih aktivnostih (2 oglasa);,
 • tiskanje 14.000 letakov za obveščanje vseh gospodinjstev na območju LAS izvedba pogovornih oddaj o projektnih aktivnostih v medijih (3 pogovorne oddaje + 1 članek),
 • organizacija in izvedba okrogle mize o izkušnjah pri prodaji lokalnih proizvodov ponudnikov iz drugih območij Slovenije – primeri dobrih praks,
 • organizacija in izvedba tiskovne konference v sklopu »Festivala KROG« (1 objava),
 • priprava programa – izdelava turističnega paketa za turistične agencije z namenom povečanja števila obiskovalcev festivala KROG.
   

Osnovni podatki o projektu

Ime projekta: Vzpodbujanje kmetijstva, rokodelstva in domače obrti ter gastronomije ob smaragdni poti
Nosilec: LAS za razvoj
Partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
Ustanova Fundacija BiT planota, JZ Triglavski narodni park, Posoški razvojni center, Občina Kanal ob Soči, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Tolmin, Občina Kobarid, Občina Bovec, Mestna Občina Nova Gorica
Celotna vrednost projekta: 102.010,68 €
Sredstva LEADER: do 84.631,45 €
Projektni vodja: Michaela Vidič, tel. št.: 05/33-51-212, e-pošta: michaela.vidic@go.kgzs.si