Vzpostavitev regijskega parka Nanos - Trnovski gozd

Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv večji, vendar pa z naravo uravnotežen. Cilj parkov je predvsem ohranitev narave in ekosistemov ter zagotovitev pogojev za sonaravne dejavnosti in življenje domačinov. V parku morata biti opredeljeni vsaj dve območji, tako da je varstveno območje s strožjim režimom opredeljeno v manjšem obsegu in točkovno. Regijski park je praktično večje območje naravnih in kulturnih vrednot prostora velikega pomena, ki prebivalcem daje posebne možnosti za razvoj. Po površini bi bil eden večjih regijskih parkov Sloveniji. Pokriva predvsem gorsko območje, Banjščice, Trnovski gozd, Nanos, Hrušico in dolino Trebušice. Površina predvidenega parka: približno 600 km2 (3 % površine Slovenije).

Aktivnosti

  • priprava popis obstoječih dejavnosti na območju,
  • izdelava in uskladitev predloga, kaj je potrebno zaščiti,
  • pripraviti projektna predloga za kandidiranje na mednarodnih razpisih .

Osnovni podatki

Ime projekta: Vzpostavitev regijskega parka Nanos - Trnovski gozd –– preverjanje pogojev za vzpostavitev na območju LAS za razvoj
Nosilec: Občina Idrija
Partnerji: Občina Tolmin; MONG; BIT Planota, ICRA d.o.o. Idrija, NAC Tolmin, PRC; KGZS Zavod GO
Celotna vrednost projekta: 30.060,48 €
Sredstva LEADER: 15.000,00 €
Obdobje izvajanja projekta: marec 2009–junij 2010
Projektni vodja: Kokalj Borut

Učinki projekta:

Aktivnost 1: Preveritev obstoječih omejitev na območju, kjer bi bil lociran park
Zbrani so bili »Shape-i« Natura 2000 območji, krajinskih parkov, gozdnih rezervatov, varovanih gozdov, vodovarstvenih območji, naravnih vrednot, naravnih spomenikov in ostalih dejavnosti na območju predvidenega parka. Prav tako so bili zbrani tudi tabelarični podatki o omejitvah na območju občin Idrija in Tolmin ter opisni podatki na območju občin Kanal ob Soči in MONG. Podatki so bili dopolnjeni še s strani baze podatkov iz posameznih občin na območju in podatkov ZGS Tolmin ter KGZ Nova Gorica. Izdelane so bile pregledne karte območja z obstoječimi omejitvami in izdelan popis omejitev na območju. Pri zbiranju podatkov in pripravi popisa omejitev so sodelovali ICRA d.o.o. Idrija, ki je zbrala in popisala omejitve na območju predvidenega parka na območju občine Idrija, koordinirala delo vseh ostalih in podajala smernice in naloge partnerjem. PRC je izdelal popis omejitev na območju občine Tolmin, KGZ Nova Gorica je izpostavila omejitve, ki vplivajo na kmetijstvo, ZGS Tolmin omejitve s področja gozdarstva, NAC Tolmin pa je izdelal geografsko analizo vseh pridobljenih podatkov. BiT Planota in Občina Kanal ob Soči pa sta pripravili pregled omejitev na področju Planote v omenjenih dveh občinah. Aktivnost je potekala na območju predvidenega parka v občinah Idrija, Tolmin, Kanal ob Soči in Mestni občini Nova Gorica.

Aktivnost 2: Popis obstoječih dejavnosti na območju
Zbrani so bili »Shape-i« rabe tal, gospodarskih gozdov, prometnic in ostalih dejavnosti na območju. Zbrani so bili vsi podatki o prebivalstvu, poselitvi, gospodarski dejavnosti, turizmu, infrastrukturi na obravnavanem območju ter s pomočjo delavnice in ankete pridobljeni podatki o razvojnih načrtih občin v teh segmentih na območju predvidenega parka. Izdelan je bil popis obstoječih dejavnosti na območju v obliki preglednih kart dejavnosti na območju in tekstovnega dela po posameznih občinah. Pri zbiranju podatkov in pripravi popisa obstoječih dejavnosti so sodelovali ICRA d.o.o. Idrija, ki je zbrala in popisala obstoječe dejavnosti na območju predvidenega parka na območju občine Idrija, koordinirala delo vseh ostalih in podajala smernice in naloge partnerjem. PRC je izdelal popis obstoječih dejavnosti na območju občine Tolmin, KGZ Nova Gorica pripravila poročilo o kmetijski dejavnosti na območju, ZGS Tolmin pa o gozdarski dejavnosti, NAC Tolmin pa je izdelal geografsko analizo vseh pridobljenih podatkov. BiT Planota in Občina Kanal ob Soči sta pripravili pregled dejavnosti na področju Planote v omenjenih dveh občinah (MONG in Kanal ob Soči).

Aktivnost 3: Ugotavljanje interesa prek izvedbe delavnic
Izvedenih je bilo več sestankov s partnerji in korespondence ter pisno pridobljenih informacij s strani strokovnih služb o možnostih ustanovitve parka in mnenji strokovnih služb glede ustanovitve parka. Pridobilo se je tako informacije s strani državnih organov (Zavod za varovanje narave Nova Gorica, MOP) kot s strani občinskih strokovnih služb. Zbrani in analizirani so bili podatki o zgodovini ustanavljanja obravnavanega parka, postopkih ustanavljanja parkov, zakonodaji o ustanavljanju parkov, dejavnostih na območju parka in omejitvah na območju parka. To je bila podlaga za izvedbo delavnice v mesecu maju s strokovno javnostjo, predstavniki lokalnih skupnosti in partnerji projekta, ki je prinesla zaključke in smernice o nadaljnji poti ustanavljanja parka. Na delavnici so bili predstavljeni vsi pridobljeni podatki. Strokovne službe in lokalne skupnosti so predstavile svoje poglede in razmišljanja o ustanavljanju omenjenega parka ter predstavile občinske prostorske razvojne načrte, na področju predvidenega parka. Predstavljene so bile tudi pregledne karte omejitev in dejavnosti na območju parka.

Aktivnost 4: Izdelava predloga, kaj je potrebno zaščititi
Na podlagi tekom projekta pridobljenih podatkov in informacij o omejitvah in dejavnostih na območju parka, na podlagi zgodovine ustanavljanja omenjenega parka, na podlagi mnenj strokovnih služb (Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Kmetijsko gozdarski zavod) in mnenj ter prostorskih razvojnih načrtov lokalnih skupnosti ter nenazadnje izjave, pridobljene s strani Ministrstva za okolje in prostor, o politiki ustanavljanja parkov v prihodnje in mnenja o ustanavljanju obravnavanega parka je bil izdelan predlog, kaj je potrebno zaščititi. V predlogu smo povzeli vse dosedanje aktivnosti in mnenja vseh lokalnih skupnosti iz obravnavanega območja ter strokovnih služb in podali smernice in možne poti za nadaljevanje zgodbe ustanavljanja regijskega parka Nanos - Trnovski gozd. Aktivnost je potekala na področju celotnega predvidenega parka v LAS za razvoj.

Aktivnost 5: Priprava projekta za prijavo na mednarodne razpise
Pregledani so bili različni razpisi, pregledani sorodni projekti in izdelan projektni predlog za prijavo na mednarodne razpise, ki bo omogočal nadaljevanje projekta v najkrajšem možnem času in s tem preprečil, da bi rezultati tega projekta obležali kot mrtva črka na papirju. S tem, ko je pripravljen projektni predlog, se bo hitro lahko pripravilo kandidaturo na razpisu in omogočilo nadaljevanje aktivnosti, ki bodo vodile proti ustanovitvi parka in prinesle prebivalstvu z območja dodatne možnosti kakovostnega razvoja s poudarjeno trajnostno naravnanostjo in hkratno zaščiti izjemne naravne in kulturne dediščine območja ter biodiverzitete. Projekt je pripravljen za kandidiranje na razpisih čezmejnega sodelovanja z Italijo (mali projekti, ki bodo odprti predvidoma konec 2010), z modifikacijami pa je mogoče projekt prijaviti tudi na razpise: LAS, LAS sodelovanje, Life+, Regionalna destinacijska organizacija – razpis promocija turizma.
Kot osnova za prijavo pa so služili izsledki oz. končno poročilo pripravljeno na podlagi izvedenih aktivnosti vseh udeleženih partnerjev in ostalih sodelujočih v projektu. Končno poročilo je bilo pripravljeno s strani ICRE, upoštevalo pa se je smernice in izsledke iz vseh aktivnosti projekta. Upoštevalo se je tudi trenutno situacijo na področju ustanavljanju parkov in orientacijo oz. smernice, ki veljajo v turizmu. Tako se je projekt navezalo na smernice operativnega programa – spodbujanje trajnostnega kulturnega, ekološkega, podeželskega, športnega in znanstvenega turizma tudi na zavarovanih območjih, ki so neposredno povezana s spodbujanjem endogenih virov programskega območja in tudi v povezavi s trženjem tipičnih izdelkov. Prav t. i. endogeni viri, torej podeželje oz. potenciali, ki so že sedaj prisotni na območju, predvidenem za ustanovitev parka, bodo z nadaljevanjem projekta pridobili možnost za dodatne dejavnosti (tudi na kmetijah) in s tem možnosti za zaposlitev na tem območju.

Prispevek v naravi:

  • NAC Tolmin: spremljanje projekta, zasnova, pridobivanje in priprava kartografskih vsebin, priprava vmesnega gradiva za delovni sestanek, priprava končnega poročila;
  • Posoški razvojni center (PRC): pregled naravne in kulturne dediščine predvidenega območja, izdelan seznam naravne in kulturne dediščine na območju, ki sega v občino Tolmin, priprava izhodišč za območje občine Tolmin, usklajevanje z občino, sodelovanje na delavnici v Idriji, analiza konfliktnih stanj na območju občine Tolmin kot osnova za projektne predloge.

Partnerji v projektu:
1. Občina Idrija – nosilec projekta,
2. Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija – koordinacija in vodenje projekta,
3. Posoški razvojni center – delo in prispevek v naravi,
4. Fundacija BIT Planota – brezplačno sodelovanje,
5. NAC Tolmin – prispevek v naravi,
6. KGZS – Zavod Gorica – delo,
7. Občina Tolmin – strokovno brezplačno sodelovanje,
8. Mestna občina Nova Gorica – strokovno brezplačno sodelovanje.