Naslov projekta / Project title: Srebrna ekonomija kot priložnost za povečanje inovativnosti majhnih in srednje velikih podjetji ter oblikovanje regionalnih politik za njeno izvajanje ("Identification and Implementation of Regional Policies to take advantage of the SILVER Economy derived opportunities to engage SMEs in growth and entrepreneurship spirit")

Trajanje projekta / Total project duration: 1. 6. 2018–31. 5. 2023 

Vrednost projekta / Total project costs: 1.868.484 EUR

Spletna stran / Web Page: www.interregeurope.eu/silversmes

Vodilni partner / Lead Partner: Provincial Government of Teruel, Španija

Partnerji v projektu / Project partners

Opis projekta
Projekt SILVER SMEs spada v program INTERREG EUROPA 2014-2020, kjer je namen izboljšati regionalne politike in programe, ki podpirajo rast in razvoj majhnih in srednje velikih podjetij s poudarkom na spodbujanju priložnosti povezanih s starajočo se družbo (+62 let). Želja je spodbuditi mala in srednje velika podjetja za oblikovanje inovativnih (novih) izdelkov in storitev, ki so in bodo potrebne za zadovoljevanje potreb starejših oseb. Vse bolj iskani so izdelki in storitve s področja pametnih domov za starejše, storitve na področju zdravja in velnesa, turizma, prehrane, ter izdelki povezani z avtonomnimi vozil (brez voznika) in prometom, ter robotiko.

Celotni proračun Posoškega razvojnega centra je 146.748 evrov, kjer bo 85 % sofinanciranih iz projekta, ostalo pa bodo lastna sredstva. Posoški razvojni center bo sodeloval v aktivnostih kot so organizacija ogleda dobrih praks v Sloveniji, organizacija in izvedba mednarodne konference, pripravil bo nabor dobrih praks v Sloveniji in jih ovrednotil, ter SWOT analizo in Benchmarking za zahodno kohezijsko regijo. Tekom projekta se bo vzpostavila skupina deležnikov, s pomočjo katere bo oblikovan akcijski načrt za umestitev vzpodbud za podporo SMEs v razvoju inovativnih produktov in storitev na področju Silver Economy.

Project description
SILVER SMEs project in a part of INTERREG EUROPE 2014-2020, where the main aim is to improve and deliver Regional Policies and programs connected with growth and development of small and medium enterprises, mainly focused on promoting opportunities related to population ageing (62+). The main idea is to encourage small and medium enterprises to develop innovative (new) products and services, which are and will be necessary to meet needs of elderly people like health, wellness, tourism, nutrition, transport and robotics.

Soca Valley Development Centre total budget is 146.748,00 €, (85 % co-financed from the project and the other 15 % own funds). Soca Valley Development Centre will organize and host an international conference, prepare and make peer-reviewing of good practices in Slovenia, carried out a SWOT analysis and Benchmarking. During the project, Soca Valley Development Centre will establish a group of stakeholders which will be highly involved in the preparation of action plan and deliver initiatives for support of SMEs to develop innovative products and services on a field of Silver Economy.

Rezultati projekta / Project Results

Primeri dobrih praks v Sloveniji / Examples of good practices in Slovenia:

Brošure dobrih praks:
  1. Housing.pdf
  2. Hubs.pdf
  3. WellBeing.pdf
Povezave do videoposnetkov:
  1. Nagovor podpredsednice Evropske komisije Dubravke Šuica
  2. Predstavitev projekta SILVER SMEs
  3. Dobre prakse:
Dodatne informacije / Information:
Vesna Kozar, vodja projekta, telefon: + 386 (5) 38 41 503, e-pošta: vesna.kozar@prc.si
SILVER SMEs