Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija 2016–2022

Naslov projekta: Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija
Obdobje trajanja projekta: od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2022
Vrednost projekta: 2.113.588,16 EUR


Regijska štipendijska shema je bil projekt, ki je temeljil na partnerstvu med regionalno razvojno agencijo, delodajalci v regiji in državo. Skladno z določbami Zakona o štipendiranju smo v okviru projekta sofinancirali kadrovske štipendije z namenom:

  • usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni regiji v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela,
  • dviga ravni izobrazbene strukture,
  • zniževanja strukturne brezposelnosti,
  • vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regije,
  • povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
  • pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, prek redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela,
  • spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Regijska štipendijska shema je bil poenoten sistem sofinanciranja kadrovskih štipendij v vseh dvanajstih regijah v državi.


Financiranje kadrovskega štipendiranja

V projektu Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije se je sofinanciralo kadrovske štipendije delodajalcem s sedežem na območju 13 občin: Ajdovščine, Bovca, Brd, Cerkna, Idrije, Kanala ob Soči, Kobarida, Mirna - Kostanjevice, Nove Gorice, Renč - Vogrskega, Šempetra - Vrtojbe, Tolmina in Vipave.

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem je znašalo 50 odstotkov dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 odstotkov minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ni smela biti nižja, kot je določeno v 70. členu Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1). Izpeljanih je bilo šest letnih javnih razpisov za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem. Skupno je bilo vključenih 52 različnih podjetij iz vseh občin v regiji. Vključenih je bilo 394 štipendistov (od tega 48 ponovno vključenih); 128 dijakov (6 ponovno vključenih), 266 študentov (42 ponovno vključenih). Med štipendisti je bilo 39 žensk (6 dijakinj, 33 študentk, od tega 7 ponovno vključenih). Povprečna doba prejemanja štipendije je bila 3 leta. Največkrat štipendirani poklici so bili: strojništvo na vseh ravneh (42 odstotkov), elektrotehnika na vseh ravneh (23 odstotkov), mehatronika na stopnji 4 do 6/1 (9 odstotkov), računalništvo in informatika na vseh ravneh (6 odstotkov).

Postopke za sofinanciranje kadrovskih štipendij je v naši regiji izvajal Posoški razvojni center.


Informacije:
mag. Martina Smolnikar, tel. št.: 05/38-41-884, e-naslov: martina.smolnikar@prc.si
 

Projekt sta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija