Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija

Naslov projekta: Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija
Obdobje trajanja projekta: od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2022
Vrednost projekta: 2.113.588,16 EUR


Regijska štipendijska shema je bil projekt, ki je temeljil na partnerstvu med regionalno razvojno agencijo, delodajalci v regiji in državo. Skladno z določbami Zakona o štipendiranju smo v okviru projekta sofinancirali kadrovske štipendije z namenom:

 • usklajevanja ponudbe in povpraševanja po kadrih v posamezni regiji v smislu usklajenosti znanja mladih s potrebami na trgu dela,
 • dviga ravni izobrazbene strukture,
 • zniževanja strukturne brezposelnosti,
 • vračanja oziroma ohranjanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč v regije,
 • povezovanja izobraževanja z gospodarstvom in širšim družbenim okoljem,
 • pridobivanja praktičnih izkušenj (znanj, kompetenc in spretnosti) že med izobraževanjem, prek redne delovne prakse, kar zagotavlja uspešno vključevanje na trg dela,
 • spodbujanja kadrovskega štipendiranja podjetij v regiji in načrtovanja razvoja kadrov skladno s potrebami trga dela.

Regijska štipendijska shema je bil poenoten sistem sofinanciranja kadrovskih štipendij v vseh dvanajstih regijah v državi.


Financiranje kadrovskega štipendiranja

V projektu Regijska štipendijska shema Goriške statistične regije se je sofinanciralo kadrovske štipendije delodajalcem s sedežem na območju 13 občin: 

 • Občina Ajdovščina
 • Občina Bovec
 • Občina Brda
 • Občina Cerkno
 • Občina Idrija
 • Občina Kanal ob Soči
 • Občina Kobarid
 • Občina Miren - Kostanjevica
 • Mestna občina Nova Gorica
 • Občina Renče - Vogrsko
 • Občina Šempeter - Vrtojba
 • Občina Tolmin
 • Občina Vipava

Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem je znašalo 50 odstotkov dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30 odstotkov minimalne plače, pri čemer sofinancirana kadrovska štipendija ni smela biti nižja, kot je določeno v 70. členu ZŠtip-1.

Postopke za sofinanciranje kadrovskih štipendij je v naši regiji izvajal Posoški razvojni center.


Informacije:
mag. Martina Smolnikar, tel. št.: 05/38-41-884, e-naslov: martina.smolnikar@prc.si
 

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).

Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija Regijska štipendijska shema – Goriška statistična regija