Zakon o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Posočju je kot enega od ukrepov popotresne obnove določal razvojno pomoč za obnovo in spodbujanje gospodarskega, socialnega in kulturnega razvoja območij občin Bovec, Kobarid in Tolmin. S pomočjo Programa spodbujanja razvoja v Posočju 2002–2006 (Soča 2006) je v petih letih v dolino prišlo dobrih 8,3 mio evrov razvojnih sredstev.

Vlada RS je 15. marca 2007 potrdila nov Program spodbujanja razvoja v Posočju 2007–2013 (Soča 2013), ki je pomenil nadaljevanje in nadgradnjo državne pomoči.

Zakon je opredelil, da mora pristojni organ za regionalni razvoj v državnem proračunu RS za ta ukrep zagotoviti naslednja sredstva:

 • 400 mio SIT (1.669.170,42 EUR) letno za leti 2007 in 2008,
 • 300 mio SIT (1.251.877,87 EUR) letno za leta 2009, 2010 in 2011,
 • 200 mio SIT (834.585,21 EUR) letno v letih 2012 in 2013.

Z zakonom je bilo določeno, da je koordinacijo, ki je med drugim vključevala organizacijsko, strokovno in tehnično podporo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov razvojne pomoči, izvajal Posoški razvojni center. Njegova naloga je bila tudi priprava Programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin kot del Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske (Goriške statistične regije).

Ker v letu 2005 ni bilo zagotovljenih vseh v zakonu predvidenih sredstev, je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kot pristojni organ za regionalni razvoj, v državnih proračunih za leti 2007 in 2008 zagotovila več sredstev. Za razvojni program Soča 2013 je bilo tako predvideno:

 • 1.886.164 EUR za leto 2007 in 1.877.817 EUR za leto 2008,
 • 1.252.000 EUR letno za leta 2009, 2010 in 2011 ter
 • 834.000 EUR letno za leti 2012 in 2013.

Vsakoletno izvajanje razvojnega programa Soča 2013 se je izvajalo na podlagi letnih Izvedbenih programov, ki jih je pripravil Posoški razvojni center; usklajeni so bili s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sprejela pa jih je Vlada RS.

Sredstva razvojnih spodbud so bila namenjena:

 • Vzpostavljanju razvojne infrastrukture
 • Pospeševanju podjetniških vlaganj, razvoju gospodarstva in odpiranju novih delovnih mest
 • Usposabljanju in razvoju kadrov

Dodeljevala so se ob upoštevanju pravil dodeljevanja državnih pomoči ter Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Novosti Soče 2013

Glede na izkušnje in na osnovi vrednotenja prejšnjega programa, je Soča 2013 vključevala nekaj novosti:

 • Ukrep I se je izvajal le v letih 2007 in 2008,
 • Ukrep II je vključeval novo ciljno skupino (sobodajalce); za mikro podjetja in sobodajalce pa glavni kriterij za dodelitev sredstev ni bil število novih delovnih mest,
 • Ukrep III: instrumenta spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja ter štipendiranje sta bila razširjena na srednješolsko in višješolsko izobrazbo; instrument zaposlovanje in samozaposlovanje je bil vezan na novo investicijo kot je bila opredeljena v Ukrepu II.


Ukrep I: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture

Ukrep je bil namenjen:

 • Pridobivanju dodatnih zemljišč v obrtno-poslovnih conah in na tej osnovi komunalnemu opremljanju zemljišč
 • Izgradnji poslovnih prostorov, ki se jih bo oddajalo v najem
 • Nakupu in preureditvi obstoječih poslovnih prostorov
 • Obnovi in razvoju turistične infrastrukture
 • Nakupu, ureditvi ali obnovi prostorov za delo skupnih razvojnih institucij
 • Pridobivanju novih zemljišč za gospodarsko rabo s prenosom neposredne državne lastnine v last in posest oziroma upravljanje lokalnih skupnosti
 • Posodobitev ali vzpostavitev širokopasovnih internetnih povezav

Do sredstev v okviru instrumenta Sofinanciranje nakupa zemljišč, komunalnega urejanje le-teh ter urejanja in preurejanja industrijskih in obrtnih con so bile upravičene vse tri posoške občine.

Ukrep II: Pospeševanje podjetniških vlaganj, razvoja gospodarstva in odpiranja novih delovnih mest

Namen ukrepa je bil:

 • Pospeševanje podjetništva in spodbujanje ustanavljanja novih mikro, majhnih in srednjih podjetij ter zagotavljanje ugodnih finančnih virov rastočim in zrelim podjetjem
 • Pridobivanje novih delovnih mest
 • Doseganje višje dodane vrednosti na zaposlenega in izboljšanje konkurenčnosti posoškega gospodarstva
 • Izboljšanje turistične ponudbe v Posočju
 • Spodbuda investicijskim dejavnostim podjetij
 • Spodbujanje in uveljavljanje podjetniške miselnosti in razvoj podjetniških podpornih storitev
 • Podpora in izvajanje projektov na področju razvoja podjetništva

Instrument Spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest, razvoja mikro, majhnih in srednjih podjetij ter razvoja turističnih zmogljivosti je bil razdeljen v tri sklope:

 • Sklop A: Državna pomoč za majhna in srednja podjetja
 • Sklop B: Državna pomoč za mikro podjetja
 • Sklop C: Državna pomoč fizičnim in pravnim osebam v dejavnosti turizma

Do pomoči so bili upravičeni mikro podjetja (do 10 zaposlenih), majhna podjetja (do 50 zaposlenih) in srednje velika podjetja (do 250 zaposlenih), samostojni podjetniki, zadruge, zadružne zveze, sobodajalci, vpisani v register sobodajalcev, in fizične osebe, ki bodo uredile turistične nastanitvene kapacitete.

Ukrep III: Usposabljanje in razvoj kadrov

Namen tega ukrepa je bil:

 • Dvig izobrazbene ravni prebivalstva
 • Povečanje deleža zaposlovanja diplomantov iz Posočja v Posočju
 • Zaposlovanje perspektivnih mladih kadrov iz drugih delov Slovenije in tujine v Posočju
 • Povečanje deleža delovno aktivnega prebivalstva
 • Zmanjšanje strukturnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem delovne sile
 • Uvajanje alternativnih oblik zaposlitev


Ukrep je vključeval tri instrumente:

1. Štipendiranje: prejemniki sredstev so bile fizične osebe (štipendisti), izbrane na javnem razpisu, in sicer tako mladi iz Posočja kot iz drugih delov Slovenije ter tujine. Mladi iz Posočja so lahko pridobili kombinirano (zagotovljeno soštipendiranje podjetij iz Posočja) ali samostojno štipendijo, mladi od drugod pa le kombinirano štipendijo.

Ta instrument je bil eden izmed vzvodov, ki so postopno vodili k večanju izobrazbene ravni prebivalstva na območju treh posoških občin (Bovec, Kobarid, Tolmin), zagotavljanju ustreznih kadrov gospodarstvu in preprečevanju »bega možganov« oziroma nevračanju mladih izobražencev po končanem šolanju v Zgornje Posočje.

Posoški razvojni center je vsako šolsko leto na osnovi pravilnika o štipendiranju objavil razpis za pridobitev štipendije. Med merili za izbor štipendistov so bila najpomembnejša tista, ki so opredeljevala deficitarnost poklicev, torej tiste poklice, po katerih je posoško gospodarstvo najbolj povpraševalo.

2. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja: upravičenci so bili delodajalci, ki so v Posočju za nedoločen čas zaposlili diplomante z najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma deficitarne kadre s srednješolsko ali višješolsko izobrazbo. Upravičenci so bile tudi osebe z navedenimi ravnmi izobrazbe, ki so se samozaposlili. Prednost so imeli tisti, ki so zaposlili kadre deficitarnih poklicev oziroma samozaposleni z deficitarnimi poklici.

Instrument je bil usmerjen v spodbujanje delodajalcev za zaposlitev kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo in v spodbujanje samozaposlovanja kadrov z najmanj srednješolsko izobrazbo. Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je vsako leto objavila javni razpis, na katerega so se prijavile gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so v tekočem letu (v določenem obdobju) na novo ter za nedoločen čas zaposlili (ali pa se samozaposlili) kader z najmanj srednješolsko izobrazbo. Zaposlitev je moral delodajalec utemeljiti z novo investicijo v obrat, izdelke ali proizvodni proces.

Podjetja in samostojni podjetniki so lahko na tem razpisu pridobili pravico do subvencije za novo zaposlene kadre v višini 24-ih minimalnih plač (za kader z najmanj visokošolsko izobrazbo) oz. določenega dela minimalnih plač (glede na stopnjo izobrazbe). Samozaposleni pa so pridobili pravico do subvencije v višini polovice mesečno odvedenih prispevkov za socialno varnost.
   
3. Spodbujanje izobraževanja in usposabljanja: upravičenci so bila podjetja in samostojni podjetniki (delodajalci) v Posočju.

Instrument je bil usmerjen v spodbujanje delodajalcev k izobraževanju in usposabljanju zaposlenih s ciljem dvigovanja stopnje njihovih znanj in s tem večanju konkurenčnosti podjetij v Posočju.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je vsako leto objavila javni razpis, na katerega so se prijavile gospodarske družbe in samostojni podjetniki za uveljavitev povračila dela stroškov, ki so jih namenili za izobraževanja in usposabljanja zaposlenih v tekočem letu. V sklopu usposabljanj je šlo za splošna usposabljanja, ki so bila namenjena pridobitvi splošnega znanja, in za posebna usposabljanja, namenjena pridobitvi znanj za konkretno delovno mesto.


Povzetek razvojnega programa Soča 2013 najdete TUKAJ.

Razvojni program Soča